04.02.2022 | Håvard Pedersen, produktsjef gjødsel og kalk

Jordartene i Norge har stort sett opprinnelse fra sure bergarter. Det er derfor et generelt stort kalkbehov. Kalking fører til at pH-verdien i jorda stiger. Riktig pH gir god rotutvikling. Det har stor betydning for vann- og næringsopptak.

Kalking er god økonomi

Kalk er en viktig investering landbruket gjør for å utnytte produktiviteten på jordbruksarealer.

«Ved generell vedlikeholdskalking gir kalking 4 ganger avkastning ved korndyrking og 4-6 ganger avkastning ved grasdyrking* »

Tap av næringsstoffer

Nitrogengjødsling virker forsurende. Det samme gjør nedbrytning av organisk materiale. Næringsstoff som kalsium og magnesium vaskes også ut og bidrar til pH-senkning. Lette jordarter er mest utsatt for slik utvasking. Kalsium og magnesium fjernes også med avlinga. Alle disse prosessene gjør at det må kalkes regelmessig. Årlig forsuring tilsvarer et kalkbehov i størrelsesorden 20-50 kg kalk per daa.

Kalkverdi er betegnelsen på hvor lett kalken løses opp i jorda, eller sagt på en annen måte, hvor mye kalk løser seg opp i løpet av et bestemt tidsrom. Det er vanlig å benytte begrepet kalkverdi over 1 år og 5 år. Gjennom dette begrepet får man et utrykk for hvor rask kalken løser seg opp og hvor god langtidsvirkning kalken har.

imageoacqk.png

Fig. ph verdi ulike vekster.png

Kg kalg/daa som skal til for å øke pH med 0,1 enhet (kalkverdi 50)

Brukes kalk med annen kalkverdi enn 50 som er i tabellene, multipliser tallet i tabellene med 50 og del på kalkverdi, da får mengden av kalk med annen kalkverdi.

Jordart Leire 0-3 4-6 7-12 13-20
Sand, siltig sand <5% 50 60 70 80
Silt <5% 60 70 80 90
Sand, siltig sand 5-9% 70 80 90 100
Lettleire 10-25% 80 90 100 120
Mellomleire, stiv leire >25% 80 100 110 130
Jordarter med høyt innhold av organisk materiale (OM)
Mineralblandet moldjord (21-40% OM) 120
Organisk jord (41-75% OM) 150
Organisk jord (>75% OM) 180
Torv, lite omdannet (>75% OM) 80

Kilde: Tore Krogstad

Jordprøver og analyser

Kalkbehovet kartlegges ved å analysere jordprøver. I tabellen til venstre er det angitt de kalkmengder som trengs for å heve pH-verdien med 0,1 enhet ut fra ulike jordarter. Leirinnhold og moldinnhold har størst betydning. NLR er behjelpelig med å ta og sende inn jordprøver til laboratorium. Jordanalyser bør ikke være eldre enn 6-8 år. En jordprøve kan representere alt fra 5 - 25 dekar. Er man i tvil er det mye bedre å ta nye jordprøver, slik at man får det mest mulige korrekte grunnlag for å vurdere kalkbehovet. I Felleskjøpets butikker vil du finne prøveesker beregnet på innsending av jordprøver.

Hvordan skal man så kalke?

Som eksempel kan vi nevne følgende. Når det skal kalkes (se for eksempel på bygg i figuren till venstre) må man sikte mot øvre halvdel av intervallet for den kulturen man skal dyrke. pH vil umiddelbart starte å synke etter spredning og nedmoldning, gjennom prosesser i jorda og ved tilførsel av nitrogenholdig mineralgjødsel. Sikter man for eksempel på 6,0 når en skal dyrke bygg, vil pH være for lav året etter kalking. Her må man heller sikte mot 6,4 slik at pH kan gå nedover i noen år før en kommer nedenfor det optimale pH-intervallet. Kalkmengder Ta utgangspunkt i jordprøvene. 100 kg kalk per daa vil heve pH med ca. 0,1 pH-enhet på leirjord og jord med bra moldinnhold. Lette jordarter med lavt moldinnhold vil ha en sterkere pH-økning, men også en raskere pH nedgang (svakere bufret jord).

Forskjellige typer av kalk, hvilke egenskaper har de forskjellige
Hvilke kalktyper som tilbys varierer fordi kalken normalt leveres fra det nærmeste kalkverket. I alle områder tilbys det kalk både med og uten magnesium (Mg). For å heve pH er begge aktuelle, men er det behov for Mg bør en Mg-holdig kalk (dolomittkalk) velges da dette er den rimeligste måten å tilføre Mg på. De aller fleste kalktyper er tillatt brukt i økologisk produksjon.

Kalktyper

Agri Dol og Agri halvbrent er populære produkter grunnet sitt innhold av magnesium. Magnesium er et svært viktig næringsstoff å tilføre, spesielt i grovfôrproduksjon for å forebygge mot graskrampe og melkefeber. Det er viktig å fokusere på magnesiumverdier på jordprøveresultater. På gras anbefales det å ha verdier over 9. Ved kalking på beiter anbefales det å bruke konsekvent Mg-holdig kalk Kalk uten Mg – kalksteinsmel (finmalt kalk) eller granulert kalksteinsmel. I tillegg kan man benytte grovkalk (knust kalk).

Vedlikeholdskalking skal sikre at vi kan holde på oppnådd kalktilstand og motvirke forsuringsprosesser som skyldes ammoniumholdig mineralgjødsel, sur nedbør, naturlig forsurende omdanning i jord og utvasking av basekation i et klima med nedbørsoverskudd, og bortføring med avling. Det trengs 20-50 kg kalk/daa/år. Minste mengde gjelder for korndyrkingsområde med små nedbørsmengder og moderat N-gjødsling, største for kystområde med 3 grasavlinger og sterk gjødsling.

Når du ønsker å kjøpe kalk, henvender du deg til en av Felleskjøpet Agri sine butikker og tar forbindelse med vår tonnvareselger.

Kilde: Bergli, Franzefoss Minarals, Landbrukstidende 2013