En vellykket etablering avhenger av god ugrasbekjempelse samt at grasfrøet ikke sås for dypt. 

OPPSKRIFTEN

  1. Svi ned enga før pløying.
  2. Kalk moderate mengder før såing, kalken må harves ned grunt
  3. Kjør ut moderate mengder husdyrgjødsel før såing, denne harves ned
  4. Tromle før såing!
  5. Er grunnarbeidet godt kan du velge laveste anbefalte såmengde. Det er allikevel rikelig med spirer
  6. Tromle etter såing
  7. All nysådd eng bør bekjempes mot frøugras i gjenleggsåret

SÅING

Jevn sådybde kan en oppnå ved å tromle både før og etter såing. Det sikrer også god råmetilgang. Frøet trenger luft, varme og fuktighet for å spire (figur 1). Timotei og engrapp bør ikke såes dypere enn 1 cm. Engsvingel, hundegras, rødkløver og hvitkløver klarer seg også relativt bra ved 2 cm sådyp. Raigras, både flerårig og italiensk har stort, robust frø. Italiensk raigras spirte bedre enn det flerårige, men det var for begge arter liten forskjell mellom 1 og 2 cm sådyp, og selv på 4 cm var det akseptabel spiring.

Figur 1.  Spiring av frø (DLF-Trifolium 2009)

UGRASBEKJEMPELSE

For å sikre god avkastning av enga og godt grovfôr er det viktig at ugras ikke får etablere seg.

Ugrasbekjempelse før omlegging

Er det mye ugras som kveke, løvetann, sølvbunke, soleie, tunrapp eller knereverumpe bør enga fornyes. Brakking med glyfosat er effektivt ikke bare mot kveke, men også annet ugras.

Aktuelle midler

For å få tilfredsstillende virkning er det viktig at plantene er store nok og i god vekst.

Ugrasbekjempelse i gjenleggsåret

Flerårig rotugras kan etablere seg fra frø i gjenleggsåret og derfor er ugrassprøyting i gjenlegget viktig for å unngå rotugras senere. Det bør derfor være standard å sprøyte vekk ugras i gjenleggsåret.

Sprøyting i gjenleggsåret

  • Velg middel ut fra ugraset du har, og om du har frøblanding med eller uten kløver
  • Sprøyt når ugraset 2- 4 varige blad, graset minimum 2 blad
  • Kløver må ha 1-2 trekopla blad

Trenger du å kjøpe plantevern eller såfrø?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.