25.04.2019 | Jon Atle Repstad, produktsjef såfrø, Felleskjøpet Agri

Start med så ugrasfri jord som mulig. Ved etablering etter korn eller andre ettårige vekster er det gode muligheter til å bekjempe ugraset åkerårene. Det er større utfordringer med eng etter eng. God avslutning av enga med bekjemping av flerårig ugras gir et godt utgangspunkt. Noen av de mest brysomme flerårige ugrasene som kveke og høymole kan etablere seg både fra frø og fra biter av røtter og jordstengler. Kveke må ha 4-5 blader når den bekjempes slik at også røtter og jordstengler blir bekjempet.

Høymolsyre.png

Høymolsyre

Sprøyting i gjenleggsåret

Det vil alltid være en stor frøbank av ugrasfrø i jorda. Kjemisk bekjempelse av ugras i gjenlegget er en god investering. Da er ugraset smått og lettere å bekjempe. I engperioden blir ugraskampen ofte dyrere og det er vanskeligere å oppnå godt resultat. Valg av middel gjøres ut fra hvilke ugras som skal bekjempes og om det er kløver i frøblandinga. Riktig sprøytetid er når graset har fått to varige blad og kløveren har 1-2 trekopla blad. For valg av middel se Plantevernkatalogen.

Såing

Det er viktig at såfrøet plasseres i riktig dybde. Både for grunn og for dyp såing kan redusere etableringen og dermed gå utover avlinga. Tromling før såing gjør det lettere å få riktig sådybde. Frøet må moldes ned så dypt at det får den beste kombinasjon av luft og fuktighet. For grunn såing gir dårlig jordkontakt og fare for uttørking. Frøet kan bli liggende uspirt eller først spire etter at det er kommet nedbør. Grunn såing kan også føre til at nyspirte planter tørker ut og går til grunne. Tromling etter såing sikrer god kontakt mellom frø og jord og bedre vannopptak. Dyp nedmolding gir som regel den best spirefuktigheten, men kan gi sein etablering og svake spirer og dermed tynt plantebestand.

En praktisk anbefaling for frøblandinger kan være en sådybde på 0,5 – 1,0 cm på tung jord og 1,0 – 1,5 cm på lettere jord.

 

Figur 1.  Spiring av frø (DLF-Trifolium 2009)

Såtidspunkt

Vår og seinsommer er det beste tidspunktet for såing. Om våren er jordfuktigheten best, mens det midtsommers ofte blir for tørt. På ettersommeren vil fukt- og spiringsforholdene være bra. Tidlig høstsåing bør skje før 15. august, avhengig av distrikt. Ved seinere såing får plantene for liten tid til å utvikle seg for å tåle en hard vinter. For frøblandinger med kløver er det en fordel med enda tidligere såing (juni/juli), særlig i nordlige landsdeler.

Sein høstsåing kan også være et alternativ. Riktig såtid vil da ofte være i månedsskifte september/ oktober. Frøet skal ikke spire om høsten, men vil komme raskt i gang neste vår. Vinterklimaet må være stabilt, hvis sein høstsåing skal bli vellykka. Metoden er usikker og bør ikke brukes i områder av landet med vekslende vintre.