26.03.2021 | Kristian Thunes, markedssjef kornhandel. 26.03.2021.

Den høyeste betalingen for mathvete oppnås for klasse 1 og 2 ved proteininnhold på > 13,5% og hl.vekt høyere enn 79 kg. Merbetalingen for beste kvalitet er for kl 1 og kl 2 om lag 70 øre pr kg høyere pris enn for fôrhvete.

Klassetillegg og klassefradrag sesongen 2021/22 er forventet å bli som følger:

Hvete kl 1: + 11 øre
Hvete kl 2: + 13 øre
Hvete kl 3:    - 8 øre
Hvete kl 4   - 13 øre
Hvete kl 5   - 18 øre (Ozon)
 
Det vil til sesongen 2021/22 overlagres en forholdsvis stor mengde hvete kl 1 av sorten Mirakel. For å bidra til bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel vektlegges kvalitet. For sesongen 2021/22 heves derfor krav til hl.vekt i hvete kl 1 til 77 kg mot 75 kg i sesong 2020/21.

Overordnet er det sesongen 2021/22 forventet en stor produksjon av høsthvete i kl 4 og 5.
Produksjonen vil med en gjennomsnittlig mathveteandel høyst sannsynlig bli større enn mølleindustriens behov.
Den største endringen i kvalitetsbetalingen blir at klasse 5 med sorten Ozon får et økt klassefradrag.
Sorten Ozon ble opprinnelig klassifisert som en hvete kl 4 sort. Etter hvert kom det fram at sorten hadde bakeegenskaper som avvek fra øvrige klasse 4 sorter. For at en dominerende Ozon i for stor grad ikke skulle sette sterkt preg på beholdningen av hvete kl 4, ble sorten tatt ut i egen sortering. – hvete kl 5 Ozon. Sorten Ozon har lite attraktive bakeegenskaper og har nå sin siste sesong i sortsliste for mathvete.

Betaling for proteininnhold, øre pr kg, blir redusert for kl 5 Ozon i sesongen 2021/22.

Minstekravet til hl.vekt i kl 4 og kl 5 blir økt fordi vi denne sesongen forventer en stor produksjon av høsthvete. Minstekrav til hl.vekt i høsthvete blir da 77 kg.

I sortslista vil noen sorter tas ut og noen nye sorter vil komme inn. Ozon som blir sådd høsten 2021 vil kun kjøpes inn som fôrhvete.

Vi både anbefaler og ønsker at Ozon denne sesongen dyrkes med en gjødslingsstrategi for en fôrhveteleveranse.

Det tas et generelt forbehold om uforutsette endringer i jordbruksavtalen og store endringer i forventet leveranse.