John Deere Spraylakk svart 400 ml

FKnr.: 32867420 | Leverandørens varenr.: MCF102
  • Original John Deere lakk
  • For vedlikehold av lakkerte deler
  • Høy korrosjonsbeskyttelse
  • Tungmetallfri
  • Hurtigtørking
  • Høy dekningsgrad

268,00

(214,40 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Utmerket fargetilpasning og glansstabilitet for landbruks- og turfutstyr. Utmerket korrosjonsbeskyttelse, høy mekanisk, kjemisk og værmotstand. Tungmetallfrie produkter, utviklet for å overholde de strengeste miljølovgivninger. Meget brukervennlig: Enkel applikasjon, hurtigtørking, høy dekningskraft og utmerket ytelse. 

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H223 - Brannfarlig aerosol
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H226 - Brannfarlig væske og damp
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H312 - Farlig ved hudkontakt
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H334 - Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Utmerket fargetilpasning og glansstabilitet for landbruks- og turfutstyr. Utmerket korrosjonsbeskyttelse, høy mekanisk, kjemisk og værmotstand. Tungmetallfrie produkter, utviklet for å overholde de strengeste miljølovgivninger. Meget brukervennlig: Enkel applikasjon, hurtigtørking, høy dekningskraft og utmerket ytelse. 

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H223 - Brannfarlig aerosol
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H226 - Brannfarlig væske og damp
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H302 - Farlig ved svelging
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H312 - Farlig ved hudkontakt
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H334 - Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere