Tomahawk 200 5 L

FKnr.: 66485 | Leverandørens varenr.: 100014276
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster. God effekt på: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, svartsøtvier, løvetann, stornesle, høymole, soleiearter, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Noe effekt mot spillpotet. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er den godkjente dosen litt for svak til å gi fullgod effekt. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. I korn skal Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bredere ugraseffekt. I grasmark kan Tomahawk 200 EC brukes alene. Tomahawk 200 EC tas raskt opp gjennom bladverket.

Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker. Virkningen av ulike behandlinger og blandinger går fram av doseringstabellen på etiketten. Nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet, krever temperatur på minst 8-10 °C,
og at ugraset er i aktiv vekst. Tomahawk 200 EC kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer med sammenfallende behandlingstidspunkt. I etablert eng er siste behandling i august.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Beite/eng: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: Vårkorn og grasgjenlegg: 50 ml/daa Høstkorn: 50-70 ml/daa Eng og beite: 180 ml/daa Mais: 35-40 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse: 2

Fare


H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Temperatur: 8-10oC
Timer opphold 1 liter
Begrensning i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøpe og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i høst- og vårkorn, grasgjenlegg med eller uten korn som dekkvekst, vårkorn med fangvekst av gras, fôrmais, eng, beite og gras i grøntanlegg.

Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster. God effekt på: då, haremat, klengemaure, pengeurt, tungras, vassarve (også SU-resistens), vindelslirekne, åkerminneblom, svartsøtvier, løvetann, stornesle, høymole, soleiearter, kløverarter, mjølkearter og ulike syrearter. Noe effekt mot spillpotet. Mot geitrams, bringebær, vikkearter, lauvkratt og snelle er den godkjente dosen litt for svak til å gi fullgod effekt. Som resistensbryter på SU-resistent ugras er den effektiv på vassarve og då. I korn skal Tomahawk 200 EC alltid blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bredere ugraseffekt. I grasmark kan Tomahawk 200 EC brukes alene. Tomahawk 200 EC tas raskt opp gjennom bladverket.

Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker. Virkningen av ulike behandlinger og blandinger går fram av doseringstabellen på etiketten. Nedbør en time etter sprøyting påvirker ikke sluttresultatet, krever temperatur på minst 8-10 °C,
og at ugraset er i aktiv vekst. Tomahawk 200 EC kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp- og vekstregulerende midler samt med mikronæringsstoffer med sammenfallende behandlingstidspunkt. I etablert eng er siste behandling i august.

Innhold: 200 g fluroksypyr/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Beite/eng: 7 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P2
Dose: Vårkorn og grasgjenlegg: 50 ml/daa Høstkorn: 50-70 ml/daa Eng og beite: 180 ml/daa Mais: 35-40 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse: 2

Fare


H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Temperatur: 8-10oC
Timer opphold 1 liter
Begrensning i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøpe og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere