17.02.2022 | Felleskjøpet

Konsernet Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2021 til 18,7 milliarder kroner mot 17,3 milliarder kroner året før. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 1 043 millioner kroner i 2021, en økning fra 1 012 millioner kroner i 2020 og ny rekord for Felleskjøpet Agri. Driftsresultatet endte på 554 millioner kroner i 2021, ned fra 622 millioner i 2020. Resultat før skatt ble 470 millioner kroner i 2021, opp fra 261 millioner kroner året før.

– Tross enda et år preget av pandemi har vi lyktes med å sikre livsviktige leveranser til landets matproduksjon. Jeg vil berømme våre ansatte som har lagt ned en stor innsats og levd med omfattende smitteverntiltak for å sikre god drift i virksomhetene. Det gode resultatet gjør at vi kan foreslå å dele ut over 70 millioner kroner til våre medlemmer. I tillegg investerte vi nesten 800 millioner kroner i 2021, noe som kommer norsk landbruk til gode og styrker samfunnets forsyningssikkerhet. Vi leverer dermed på vår formålsparagraf om å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Omsetningsvekst i landbruk og gode resultat i krevende maskinmarked

Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner. 2021 har vært et krevende år med høy prisvekst på innsatsfaktorer og handelsvarer, blant annet gjødsel, energi, transport, maskiner og utstyr og innsatsfaktorer i kraftforet. Felleskjøpets rolle er å holde prisene til sine medlemmer nede. I tillegg til å tilby rimelige alternativ har Felleskjøpet derfor holdt kronepåslaget på essensielle driftsmidler som gjødsel og kraftfor til landbruket fast gjennom året. Omsetning og lagerbinding har derfor gått opp, og resultatmarginen i absolutte kroner og prosent har gått ned.

Innenfor traktormarkedet har Felleskjøpet tatt markedsandeler, og det har også vært vekst innenfor ettermarkedet. Totalt er lønnsomheten innenfor maskin bedret sammenlignet med 2021. Totalmarkedet for traktor har hatt en svak økning i 2021.

– I et tøft traktormarked er vi stolte av at vi ble markedsleder med en andel på 22,9 prosent. John Deere er en av de sterkeste merkevarene Felleskjøpet forhandler og lederen innen digitalt presisjonsjordbruk. I 2021 har vi også sett en positiv trend innen redskap, bruktmaskin og våre verksteder. Vi forventer fortsatt stor konkurranse i traktormarkedet og investerer i å være leveringsdyktige og ha et ledende verkstednettverk. Bonden er en bevisst kunde som er opptatt av kostnader, inntjening og rask respons. Med nye modeller i 6R-serien til John Deere står vi også godt rustet til å fortsette satsingen vår mot anleggs- og entreprenørbransjen, sier Svenn Ivar Fure.

Solide resultater i detaljhandelen

Felleskjøpet har en utstrakt detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige med over 100 butikker i hvert land. Omsetningen innen detaljhandelen i konsernet har økt med 400 millioner kroner mot 2020. Sammen med økt lønnsomhet bidrar det sterkt til konsernets resultat. Fremgangen har vært svært god i begge land.

– Det er gledelig å konstatere at stadig nye kunder oppdager at Felleskjøpet er ekspert på hage, dyrking og dyrehold, og mange av dem kommer tilbake også. De positive resultatene i detaljhandel kommer som følge av en bedret butikkdrift og kategoriutvikling gjennom mange år både i Norge og i Sverige, sier Svenn Ivar Fure.

Nelson Garden og Cernova leverer sterke bidrag

Felleskjøpet Agri konsern har en rekke datterselskaper i tilstøtende markeder. I Nelson Garden har det vært god utvikling i 2021. Resultat før skatt øker fra 23 millioner kroner i 2020 til 28 millioner kroner i 2021. Cernova, som står bak Møllerens, Mesterbakeren og Norgesbakeriene, hadde en omsetning på 2,2 milliarder kroner i 2021, det er en økning på 3 % fra året før. Resultat før skatt går imidlertid ned fra 92 millioner kroner i 2020 til 64 millioner kroner i 2021. Nedgangen i resultat skyldes økte råvarekostnader og tilpasninger til endringer i råvaremiksen.

Infor-rettssak og endring av regnskapsprinsipp påvirker resultatene

Felleskjøpet fikk i 2018 medhold i tingretten i erstatningssaken mot Infor knyttet til leveranse av nytt ERP-system, og Infor ble dømt til å betale 288 millioner kroner i erstatning til Felleskjøpet. I ankesaken, som ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett våren 2021, fikk Infor medhold og Felleskjøpet ble dømt til å betale Infor erstatning med 84 millioner kroner, med tillegg av renter, og sakskostnader på om lag 50 millioner kroner. I desember ble dommen rettskraftig etter at Høyesteretts ankeutvalg avslo å ta saken til Høyesterett. Det er gjort avsetning og nedskrivning på totalt 236 millioner kroner i regnskapet knyttet til Infor-prosjektet og dommen i lagmannsretten. Utbetalingen til Infor vil skje i 2022.

I 2021 er det besluttet å endre regnskapsprinsipp for sikring av lån med flytende rente. Dette vil synliggjøre de faktiske forpliktelsene i balansen. Tidligere har forpliktelsen blitt opplyst om i notene til regnskapet. Felleskjøpets nye regnskapsprinsipp for kontantstrømsikringer, som er god praksis og innfrir kravene i regnskapsstandarden, er å balanseføre forpliktelsen og ta verdiendringen over egenkapitalen ved effektiv sikring. For sikring som ikke er dokumentert effektiv, vil verdiendringer knyttet til rentesikringene bli resultatført som finanskostnad/finansinntekt. Som følge av prinsippendringen er tall i fjorårets årsregnskap, og i flere av notene, omarbeidet for å gi sammenlignbarhet. Resultateffekten av endring av regnskapsprinsipp er i 2021 positiv på 104 millioner kroner. Verdien av de balanseførte rentesikringene er ved årsslutt negative 148 millioner kroner. Verdiutviklingen vil være positiv dersom markedsrentene stiger.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2021 på 35,0 prosent, noe som er en økning på 0,8 prosentpoeng fra 34,2 prosent i 2020.

Les hele årsrapporten her.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

2021

2020

Driftsinntekter

18 707

17 282

EBITDA

1 043

1 012

Driftsresultat

554

622

Resultat før skatt

470

261

Resultat etter skatt

376

221