16.08.2023 | Felleskjøpet

Vi opplever en kornsesong i Sør-Norge der utfordringene avløser hverandre. En tørr og varm forsommer ga ujamn spiring og dårlig busking. Da regnet endelig kom i juli var det avgjørende for plantenes utvikling og vekst.

– Resultatet har likevel mange steder blitt betydelig etterrenning, og det registreres minst to generasjoner i mange kornåkre. Om ikke dette var nok, har flere de siste dagene blitt rammet av flom etter uværet «Hans». Konsekvensen er reduserte avlinger, utfordrende innhøstingsforhold og i mange tilfeller redusert kornkvalitet, sier Kjetil Randem, forretningsområdesjef korn i Felleskjøpet Agri.

Det bondeeide samvirket er landets største kornkjøper, og tar vanligvis imot over en halv million tonn korn i innhøstingsperioden. Felleskjøpet er svært opptatt av at bonden skal komme så godt ut av den rådende situasjonen som mulig. Vi kommer derfor med noen råd og føringer:

1. Avlingssvikt som følge av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot

Er du rammet av flom eller annen klimatisk skade som fører til avlingsreduksjon, må du umiddelbart melde fra til ditt lokale landbrukskontor. Søknadsfristen er 31. oktober. Dette skriver blant annet Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider:

«Det er et krav i forskriften at foretaket melder om produksjonssvikt til kommunen «uten ugrunnet opphold». Vilkåret understreker foretakets ansvar for å dokumentere produksjonssvikten.

Det er alltid viktig at foretaket selv fremskaffer nødvendige opplysninger som kan bidra til å opplyse omfang av produksjonssvikt og årsakssammenheng.

Avling med restverdi skal høstes dersom verdien overstiger høstekostnadene.»

Les mer hos Landbruksdirektoratet.

2. Håndtering og levering av korn som er betydelig kvalitetsforringet som følge av klimatiske forhold

Korn og aks som har vært under vann som følge av flom vil ofte være betydelig kvalitetsforringet, og vil i mange tilfeller ikke kunne anvendes i kraftfôrproduksjonen. Vi ber derfor alle som tresker flomrammet korn om å levere en representativ forhåndsprøve til lokalt kornmottak. Kornmottaket vil da foreta en vurdering av prøven. Er de i tvil om kornet kan leveres eller ikke, blir prøven sendt videre til et uavhengig laboratorium for nærmere analysering.

Grodde korn, grønne korn, store mengder ugrasfrø/planterester og annen skade i vekstsesongen reduserer kvaliteten og vareverdien. Redusert vareverdi er skader som gir kornet lavere næringsverdi, forringer varens tekniske egenskaper og produktkvalitet ved foredling. Redusert vareverdi medfører reduksjon i kornpris og kan i ytterste konsekvens føre til at partiet avvises på kormottaket.

Felleskjøpets utgangspunkt er at kornet skal kunne omsettes i kornmarkedet og anvendes av aktørene i mat- og fôrbransjen. Les mer om krav til kornkvalitet her.

Et tiltak for å få bedre oversikt over partiets kvalitet kan være å kjøre kornet gjennom eget tørkeanlegg. Rask nedtørking og rullering av kornet etter tresking vil ha gunstige effekter, både for kornets fysiologiske egenskaper, fjerne ugrasfrø/planterester, samt visuell bedømmelse og lukt.

– Vi oppfordrer alle som er i tvil om kornet de besitter er handelsvare om å ta ut en representativ prøve og levere til sitt kornmottak, sier Kjetil Randem i Felleskjøpet Agri.