16.02.2023 | Trond Anstensrud og Gunnar Bræck Larsen

Sortene vi dyrker i Norge i dag kan i all hovedsak deles opp i to grupper. Vi har de tidlige sortene som er foredlet i Finland. Her finner vi blant annet Sampo, Louhi og Vire. Disse kjennetegnes ved at de har mindre frøstørrelse (Tusenkornvekt (tvk) 300-400 g) enn de seine sortene. De har litt spinklere vekstsett, er mer utsatt for tørke, har noe lavere avlingspotensiale, men kortere veksttid. De seine sortene er i all hovedsak fremforedlet i Tyskland og er sorter som Vertigo, Birgit, Tiffany, Fuego, Apollo og Stella. Disse er mer robuste overfor tørke og har høyere avlingspotensiale. De har større frø (tkv 550-700), men også lengre veksttid. Innhøstingstidspunkt og avling avhenger mye av vekstforholdene i sesongen. De tidlige sortene er ofte modne tidsnok for å kunne så høstkorn etter i de tidligste områdene. De seine sortene har en veksttid på opp mot 140 dager. I forsøk er det oppnådd avlinger opp mot 700 kg, selv i de tidlige sortene.

Krav til jord

Åkerbønner har en dyp pålerot, men lite finrøtter og kan være utsatt for tørke. Hvis de skal dyrkes på lett jord vil det være en fordel å ha tilgang til vanning. Det er særlig i perioden fra begynnende blomstring og til belgene er ansatt som er viktig. På jord i god hevd har en liten effekt av tilførsel av gjødsel. For best mulig opptak av næringsstoffer og fiksering av nitrogen bør pH være over 6.

Hvordan så åkerbønner

Førsøk har vist at de tidlige sortene bør såes med omkring 100 planter/m2 og seine sorter med 60 planter/m2. I praksis vil derfor såmengden ofte uansett havne på omkring 30 kg grunnet forskjellen i frøstørrelse. Skal det ugrasharves kan såmengden med fordel økes med 10%.

Åkerbønnene bør såes så fort jorda er laglig på våren for å ikke utsette innhøstingen. De seine sortene bør være sådd senest ved månedsskiftet april/mai og de tidlige sortene kanskje 10 dager seinere. Såing kan kreve en god porsjon tålmodighet når store frø skal legges dypt. Sådybden bør ligge fra 5-8 cm og dette krever at hastigheten må reduseres en del for å få et godt resultat. Sorter med høy tusenkornvekt kan også tette sårør og labber på en del såmaskiner.

Åkerbønner gir en flott jordstruktur og er en ypperlig forgrøde for hvete. Av hensyn til smitte av jordbårne sykdommer bør det gå 6-7 år mellom hver gang man dyrker erter eller bønner og 3 år opphold i forhold til oljevekster.

Plantevern

Utfra et resistensperspektiv gir dyrking av åkerbønner gode muligheter for å komme inn med plantevernmidler med andre virkningsmekanismer enn i korn. Frøugras kan bekjempes kjemisk eller mekanisk med ugrasharv eller radrensing. Det mest aktuelle middelet er Basagran SG, men det finnes også andre alternativer. Grasugras som kveke, floghavre og hønsehirse kan bekjempes med Zetrola eller Focus Ultra.

Sjokoladeflekk og bønnebladflekk bør behandles forebyggende, da disse kan gjøre stor skade. Det mest aktuelle midlet er Signum ved begynnende blomstring. I Sverige anbefales ofte 50ml/daa. Sen sprøyting og høy dose vil ofte kunne gi utsatt tresking. De tidlige sortene er mer mottakelige mot sykdommer og er viktigst å følge opp mot sopp.

Skadedyr er sjelden noe problem av betydning og de som finnes er vanskelig å bekjempe.

Les s. 37 i Felleskjøpets «Plantevern 2023» for flere detaljer.

Samvirke 2 2023