29.05.2024 | Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur, Felleskjøpet

Webinar: Lønnsom kornproduksjon -kalking

Se vår episode om kalking fra vår webinarserie sendt 24. april 2024.

Se flere av våre epsioder fra "Lønnsom kornproduksjon fra dyrking til levering" her: 

Kalking gir økt arealproduktivitet og bedre utnyttelse av andre innsatsfaktorer.

Kalking er god økonomi og et godt bærekrattstiltak. Ved generell vedlikeholdskalking gir kalking en avkastning 4 ganger kalkutgiftene i kultureng, og det dobbelte i velholdt natureng (Erstad 2012). Avkastninger er nok ikke mindre i korndyrking.

Jordartene i Norge har stort sett opprinnelse fra sure bergarter. Det er derfor et generelt stort kalkbehov. Kalking fører til at pH-verdien i jorda stiger. Riktig pH gir god rotutvikling. Det har stor betydning for vann- og næringsopptak.

Mengde kalk bortført med avling, tap av næringsstoffer gjennom vekstsesongen

Nitrogengjødsling virker forsurende. Det samme gjør nedbrytning av organisk materiale. Næringsstoff som kalsium og magnesium vaskes også ut og bidrar til pH-senkning. Lette jordarter er mest utsatt for slik utvasking. Kalsium og magnesium fjernes også med avlinga.

Alle disse prosessene gjør at det må kalkes regelmessig. Årlig forsuring tilsvarer et kalkbehov i størrelsesorden 20-50 kg kalk per daa. Minste mengde gjelder for korndyrkingsområde med små nedbørsmengder og moderat N-gjødsling, største for kystområde med 3 grasavlinger og sterk gjødsling.

Kalkverdi

Kalkverdi er betegnelsen på hvor lett kalken løser opp i jorda, eller sagt på en annen måte, hvor mye kalk løser seg opp i løpet av et bestemt tidsrom. Det er vanlig å benytte begrepet kalkverdi over 1 år og 5 år. Gjennom dette begrepet får man et utrykk for hvor rask kalken løser seg opp. Jo høyere tall, jo mer at tilført volum har man nytte av i jorda. Pris må sees i sammenheng med kalkverdi for å vite hva man egentlig betaler for, og ikke pris pr tonn som man lett gjør.

Jordprøver og analyser

Kalkbehovet kartlegges ved å analysere jordprøver. Jordanalysene bør ikke være eldre enn 6-8 år. En jordprøve kan representere alt fra 5 - 25 dekar. Er man i tvil er det mye bedre å ta nye jordprøver, slik at man får det mest mulige korrekte grunnlag for å vurdere kalkbehovet.

Mange FKA avdelinger har esker og låner ut jordbor for prøvetaking, ta kontakt. Videre driver NLR med prøvetaking, både vanlige og posisjonsbestemte. Det er også noen kalkentreprenører som tilbyr posisjonsbestemte jordprøver.

Næringsstoffenes tilgjengelighet

Plantetilgjengelig næringsstoff i jord har en klar sammenheng med jordas pH-tilstand. Ved både for lav og for høy pH-verdier hemmes plantene i få tak i de næringsstoffene de trenger for å vokse. De fleste næringsstoffene har en god tilgjengelighet for plantene i intervallet 6,0 – 7,0.

Kilde Yara Norge 2021

Magnesium

Agri Dol er et populært produkt grunnet sitt innhold av Magnesium. Magnesium er et svært viktig næringsstoff å tilføre, spesielt i grovfôrproduksjon for bekjempelse mot graskrampe og melkefeber. Det er derfor viktig å fokusere på Magnesiumverdier på jordprøveresultater. På gras anbefales det å ha verdier over 6. Ved kalking på beiteland anbefales det å bruke konsekvent Mg- holdig kalk for å bekjempe sykdommer under sommerhalvåret når kyr/sauer går på beite.

Når og hvordan kalke?

Når det skal kalkes, må man sikte mot øvre halvdel av intervallet for den kulturen man skal dyrke, da pH umiddelbart starter å gå nedover igjen, etter spredning og nedmolding. Optimal pH for bygg er 6,0-6,5. Sikter man for eksempel på 6,0 når en skal dyrke bygg, vil pH være for lav året etter kalking. Her må man heller sikte mot 6,4 – 6,5 slik at pH kan gå nedover i noen år før en kommer nedenfor det optimale pH-intervallet.

Kalking på jord med tele er et godt gjøremål i vinterhalvåret, spesielt på bæresvak jord som kan være vanskelig å komme utpå under vårsesongen. Høst/vinter kalking er også tidsbesparende med tanke på en hektisk tid på våren. Rett etter slått er også utmerket tid for kalking, eneste man bør passe på er ikke å stubbe lavt første slått etter kalking. Blir graset for langt kan kalken potensielt komme inn i fôret og påvirke gjæringsprosessen negativt.

Man trenger heller ikke ta hensyn til gjødsling når kalker, det være seg mineralgjødsel eller naturgjødsel, den kan spres samme dag om det passer. Det viktige er at man kalker og har en optimal pH.

Det anbefales en mengde mellom 300-500 kg/daa på overflatekalking når kalken ikke blir innarbeidet i jorda, som f.eks. ved spredning på eng. Kalken går ned 1-2 cm hvert år og gir en gradvis forbedring nedover i jordprofilen. Man må ikke overdrive mengden kalk som spres, men spre hvert 2. - 3. år når behovet er stort.

Ved grunnkalking i åker kan en tilføre større mengder på en gang, om nødvendig inntil 1 tonn pr.daa. En kombinerer dette med god innblanding i plogsjiktet (harving). Vanlig er å ha på en 500-700 kg/daa når en snur enga eller foretar vekstskifte.

Kalking i bratt terreng trenger ikke å være enkelt med kalkvogner, men her anbefales det å bruke Agri Dol i storsekk eller Agri Dol Granulat, der en kan bruke sentrifugalspreder for å foreta kalkinga.

Presisjonskalking

Presisjonskalking er å nytte moderne teknologi til å variere kalkemengden som spres ut fra koordinatfestede jordprøver. Slike jordprøver viser variasjon i pH og jordarter på et skifte.

Når en bruker variabel tildeling av kalk, vil jorda motta korrekt mengde kalk for å oppnå optimal pH på hele skiftet, ikke bare der dette oppnås som med en gjennomsnittlig kalkmengde for hvert skifte. Det er også mulig å få ut dokumentasjon for hva som er spredd.

At en i større del av skiftet oppnår optimal pH, vil også føre til bedre utnyttelse av tilført gjødsel gjennom sesongen. Dette er bærekraftig, økonomisk og god agronomi.

Presisjonskalking kan utføres både med sentrifugalspreder og kalkvogner som er utstyrt med variabel tildeling. Stadig flere entreprenører kan tilby presisjonskalking med våre kalkprodukter.