14.09.2021 | Camilla Mellemstrand

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Kylling, Felleskjøpet og Nibio.

– Verdens matproduksjon er helt avhengig av pollinatorer, så det føles bra å gjøre en innsats lokalt for et globalt problem. Det har summet og surret her i hele sommer, sier kylling- og kornbonde Rune Vang fra Inderøy. Han er en av 16 kyllingbønder som har sådd pollinatorstriper langs åkerkantene.

En av tre biearter utrydningstruet

Omtrent en tredel av maten vår er avhengig av bestøvning fra pollinerende insekter. 80 prosent av nytte- og villplantene er avhengig av det samme. Samtidig reduseres bestandene av pollinatorer over hele kloden. I Norge er en tredjedel av våre rundt 200 biearter truet av utryddelse.

– Det haster med å redde villbiene. Villbiene trenger et mangfold av planter som sikrer mat gjennom hele sesongen. Denne maten finner de ikke i kornåkeren eller på arealer der det drives ensidig monokultur. Gjengroing av slåtteenger, slåttemyrer og kystlyngheier, som tradisjonelt har vært viktige levesteder for villbiene, truer deres eksistens. Ved å så pollinatorvennlige blomster i brede striper langs åkerkantene, blir det lettere for pollinatorene å finne mat i form av nektar og pollen, sier fagrådgiver Eva Pauline Hedegart i Felleskjøpet

Verdikjeden tar ansvar

Det var Norsk Kylling som tok initiativ til prosjektet og som oppfordret sine leverandører til å delta.

– Vi inviterte våre leverandører med på denne dugnaden, fordi verdens matproduksjon er helt avhengig av pollinatorer. Da er det viktig at vi som matprodusent tar vår del av ansvaret for insektene. Dette er et enkelt og konkret grep som målsetter økt mattilgang for villbiene og som på den måten kan bidra til å sikre villbiers eksistens i fremtiden, sier produksjonsdirektør Hilde Talseth i Norsk Kylling.

Skal registrere insektlivet

De 16 bøndene har til sammen sådd frøblandingen «Spire insektvenn» på et areal tilsvarende 13 fotballbaner på størrelse med Lerkendal. I løpet av sesongen skal forskere fra NIBIO registrere insektlivet og blomsterressurser i de blomstrende åkerkantene.

– I første omgang ønsker vi å finne ut hvilke blomster pollinerende insekter bruker som matressurser i de isådde blomsterstripene og hvilke typer villbier som drar nytte av disse stripene. Det er også viktig å dokumentere hvor mange ulike blomsterressurser som er tilgjengelig i løpet av vekstsesongen, så flest mulig av villbiene får den maten de trenger. Denne kunnskapen er grunnleggende for å finne ut av hvordan pollinatorstripene bidrar til å ta vare på villbiene, sier forsker Annette Bär i NIBIO.

Tilskudd til bønder

Gjennom regionalt miljøprogram gir Statsforvalteren i Trøndelag tilskudd til bønder som ønsker å tilrettelegge for insektene ved å så pollinatorstriper på jordbruksareal. Tilskuddet fordrer at det sås pollinatorvennlige planter som blomstrer gjennom hele vekstsesongen og at arealene verken gjødsles eller sprøytes. Norsk Kylling har bidratt med ytterlige støtte til bøndene, for å gjøre det enda mer attraktivt for dem å bli med på dugnaden.

Samvirke 6 2021