11.05.2021 | Ragnar Dæhli, markedssjef plantekultur

To ganger i uka tas det satellittbilder av skiftene dine. Det fantastiske er at du gis tilgang til bildene uten å betale. Tjenesten leveres av Dataväxt. Du må registrere deg, men det er gratis. Du kommer dit ved å klikke her CropSAT.

Maskinsamarbeid, entreprenørvirksomhet

Om ikke annet, vil satellittbildene minne deg om variasjoner i frodighet/plantebestand inne på skiftene, og kanskje inspirere til å tenke ut hva du kan gjøre med denne innsikten. Sentrifugalspredere har kolossal kapasitet og er svært godt egnet for maskinsamarbeid og/eller entreprenørvirksomhet. Avanserte sentrifugalspredere som Kverneland Geospread kan variere gjødselmengden med grunnlag i informasjon fra satellittbildene som har blitt fortolket med bruk av såkalte algoritmer.

Flat tildeling har sine svakheter

Selv om du er så erfaren/dyktig at du klarer å anslå riktige gjennomsnittsavling på skiftet når du skal ut for å delgjødsle, og gjødsler i henhold til det, er det likevel et faktum at deler av skiftet har fått mer enn det som er optimalt, mens andre steder fikk for lite gjødsel til å ta ut avlings- og kvalitetspotensialet.

Variabel tildeling av gjødsel handler om å produsere enda bedre produkter samtidig med at vi øker vår bærekraft. Det oppnår vi fordi arealproduktiviteten øker uten å gjødsle mer. Det styrker økonomien til bonden, og næringa i sin helhet. Og det gir en veldig tilfredsstillelse.

For brukere av styringsverktøyet CropPLAN er det særlig enkelt å bruk tjenesten fordi skiftegrensene fins allerede. Alle andre må ta jobben med å tegne inn skiftegrenser som et første steg. Virker det uoverkommelig, så start med ett skifte og bygg innsikt. (Og du bruker mindre tid på skifte nr. 2)

Vegetasjonsindeks

Vegetasjonsindeks er et sentralt begrep som brukes i CropSAT. Her beskrives åkerens varierende frodighet med tall mellom 0 og 1. Glisne deler av skiftet får en lav verdi og motsatt der åkeren er kraftig. CropSAT forteller også hvor stort areal som ligger innenfor hvert av de 5 nivåene.

Lage tildelingskart

Når du kommer inn i programmet CropSAT, vil du se at det er tre alternativer; manuell, kalibrering og automatisk nitrogenfordeling. Sistnevnte er årets nyhet som fortsatt er under utprøving.

Manuell er naturlige å velge for de aller fleste. Her legger du inn gjødselmengden du ønsker spredd på arealer med ulike vegetasjonsindeks.

Tildelingskart med informasjon om gjødselmengde basert på vegetasjonsindeks (dvs. plantetetthet) overføres ved at det lages ei tildelingsfil som overføres til sprederen/terminalen på traktoren.

Automatisk fordeling gir deg ytterligere beslutningsstøtte. Denne modeller er under utvikling, men kan testes. Her kommer det opp forslag til nitrogenmengder på de ulike vegetasjonsindeksene. Forslagene er basert på algoritmer (formler som tolker satellittbildene) utviklet i Sverige de to siste årene. Fra stadiet 37 og senere må du via et valg der du tar stilling til om strategien er å jevne ut åkeren eller om det er proteingjødsling. Utjevning anbefales så lenge en kan påvirke avlingspotensialet. I tørkeår kan løpet være kjørt tidlig, mens år med gode forhold vokser åkeren langt utover i sesongen.

Det tredje og siste alternativet er kalibrering. Her brukes Yara N-tester sammen med mobilappen til f.eks. Dataväxt. Mobiltelefonens GPS holder styr på hvor på skiftet du er når du måler og legger inn verdier fra Yara N-tester. Tildelingskartet som produseres er basert på enda sikrere data, dvs. både opplysninger om plantetetthet og klorofyllmetning (som måles med N-testeren).

Variabel tildeling med «vanlig»/enkel sentrifugalspreder

Bønder flest vil fortsatt i de kommende årene bruke «vanlige» gjødselspredere og «vanlige» traktorer uten antenne og terminal. Da får en vel ikke brukt tildelingskart?

Jo, nå er det laget en smart løsning via Yaras Atfarm.Tjenesten er basert på vanlig smarttelefon som de fleste bruker og har med seg i traktoren. GPS-enheten på mobilen forteller hvor du er på skiftet. Tildelingskartet fra Atfarm har informasjonen om hvor mye nitrogen som skal tilføres. I mangel av en avansert gjødselspreder som regulerer mengde gjødsel som mates ut, vil en app fortelle hvordan kjørehastigheten skal reguleres for å variere tildelingen. Alternativt hvordan en skal regulere gjødselmengden manuelt.

Kostnad Atfarm

Atfarm er en betalingstjeneste, men det er kostnadsfritt å overvåke skiftene med satellittbilder i Atfarm. Første skiftet en oppretter er også kostnadsfritt å lage tildelingskart på. Sjekk det gjerne ut! Ønsker en å lage tildelingskart for hele gården koster det 1950 kr/år i abonnement.