24.08.2021 | Eva Pauline Hedegart

Reglone har vært brukt som nedsviingsmidel av potetris siden 80-tallet. En runde med sprøyta ga sikker virkning på ris og skallkvalitet, men ettersom midlet både var helse- og miljøskadelig ble det til slutt satt en stopper for bruken i hele EU (dog med noen dispensasjoner). Noen fullgod erstatter har ikke kommet på markedet – men både Gozai og Spotlight plus viser seg å virke bedre enn hva som var forventa i forkant. Begge midlene har kontaktvirkning, dvs de virker der de treffer, og ikke systemisk inn i planten. Derfor krever de god sprøyteteknikk og nok vann for å virke tilfredsstillende.

Det er flere grunner til å svi ned potetriset før høsting. Du unngår tørråtesmitte mellom ris og knoll, stopper tilveksten ved ønska knollstørrelse, knollene modnes og blir mer skallfaste og robuste før opptak.

Risknusing letter høstinga

Det bør gå ca. 10 dager fra risknusing til opptak for at skallet på knollene skal tåle mekanisk påkjenning og at de løsner fra riset. Risknusing er ganske arbeidskrevende, og foreløpig det eneste som er aktuelt i økologisk potetproduksjon. Ved risknusing er en utsatt for kjøreskader og eventuell blottlegging av knoller og risiko for grønne knoller. Risknusing i kombinasjon med nedsviing er ellers et godt alternativ. NB! Virus smitter veldig raskt ned til knollen om det blir bladlus-overført på eventuell ettervekst.

Spotlight plusFMC Spotlight Plus-NOlabel.jpg

Spotlight plus kan kun brukes en gang pr sesong, med maks 100 ml/daa. Spotlight plus virker best på potetstenglene, og er derfor gunstigst å kombinere som andre-sprøyting etter Gozai, eller på sorter med lite ris. På sorter med kraftig ris er ikke Spotlight plus alene godt nok til å svi nedre del og stenglene.

Det er ikke tillatt å sprøyte med Spotlight plus etter risknusing – bortsett fra i år, der det er gitt dispans til å bruke den i kombinasjon med risknusing til nedsviing av tidligpotet (da med 50 ml/daa og 15-40 liter væskemengde).

Spotlight plus har 30 meters avstandskrav til vann, dette kan kortes ned til 10 m ved bruk av 90% avdriftsreduserende dyser. Det er 7 dagers behandlingsfrist etter bruk.

Gozai

Gozai er på disp også i 2021. Tillatt å bruke 2 ganger, med 80 ml hver gang, midlet må tilsettes olje (150 ml Renol). Gozai er mest effektivt på bladene, og forsøk viser at den virker noe raskere enn Spotlight plus.

Gozai kan kombineres med risknusing, evt med en gangs behandling med Spotlight plus.

Gozai har 14 dagers behandlingsfrist, og 20 meter avstand til vann, hvorav 10 av disse skal være vegetert buffersone.

Forslag til sprøyteplaner potet 2021 (7 dagers intervall mellom kolonnene)

Risknusing + 

80 ml Gozai + 150 ml Renol 

 

 

 

80ml Gozai + 150 ml Renol 

80 ml Gozai + 50 ml Renol 

Opptak etter 14 dager 

 

80 ml Gozai + 150 ml Renol 

100 ml Spotlight plus 

Opptak etter 7 dager 

 

 

 

 

Risknusing  

50 ml Spotlight plus (NB; kun til tidligpotet) 

 

Opptak etter 7 dager 

Mye ris:  

 

 

 

80 ml Gozai + 150 ml Renol 

80 ml Gozai + 150 ml Renol 

100 ml Spotlight plus 

Opptak 7 dager etter siste behandling 

Foto: Jon Marius Stene