Axial 50 EC 5 L

FKnr.: 62173 | Leverandørens varenr.: 52936
  • Ugrasmiddel i korn, ikke i havre
  • Spesialmiddel mot floghavre og hønsehirse
  • Ingen krav til vegetativ buffersone
  • Krever autorisasjon
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase-hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra 2-bladstadiet til flaggbladet
er synlig (Z 12-39).

Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus/Trimaxx/CCC. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar.

Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axial-sprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axial-dosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

Off label: Bladfaksfrøeng

Innhold: 50 g Pinoksaden/l
Lagring: Forstfritt, ikke direkte sollys
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 60-120 ml (Se etikett) 
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gul oransje
Sprøytevæske: Hvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332 Farlig ved innånding.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Timer opphold: 0,5-1 time
Sprøyt på tørre planter. Brukes ikke i stressa åker.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot floghavre, spillkorn av havre, raigras brukt som fangvekst i korn, hønsehirse og busthirser i bygg, vårhvete, høsthvete, rug og rughvete. Må ikke brukes i havre eller gjenlegg.

Axial tas opp gjennom bladene og virker systemisk i planta. Produktet er en ACCase-hemmer. Havre og andre grasarter som skal bekjempes må ha spirt og være i god vekst ved sprøyting. Sprøytetidspunkt fra 2-bladstadiet til flaggbladet
er synlig (Z 12-39).

Kulturen skal være i god vekst på behandlingstidspunktet. Axial kan blandes med de fleste sopp og insektsmidler samt vekstregulerende midler som Moddus/Trimaxx/CCC. Av ugrasmidler kan Axial blandes med Express SX, Starane XL, Pixxaro, Zypar og Flurostar.

Ugrassprøyting med andre midler bør utføres 7 dager før eller etter Axial-sprøyting. I blanding med ugrasmidler bør Axial-dosen være minst 80 ml/daa. Ved sen behandling og ugunstige vekstforhold anbefales ikke blanding med ugrasmidler.

Off label: Bladfaksfrøeng

Innhold: 50 g Pinoksaden/l
Lagring: Forstfritt, ikke direkte sollys
Behandlingsfrist: Framgår av utviklingsstadier
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 60-120 ml (Se etikett) 
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Gul oransje
Sprøytevæske: Hvit
Avgiftsklasse 2

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332 Farlig ved innånding.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold: 
Timer opphold: 0,5-1 time
Sprøyt på tørre planter. Brukes ikke i stressa åker.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk av plantevernmidler for kjøp og bruk av produktet.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere