17.02.2023 | Felleskjøpet

Markedet for kraftfôr i Norge er i stadig endring. Det er nedgang i totalmarkedet, spesielt på drøvtyggerfôr. Samtidig har prisene for frakt og distribusjon fått kraftige økninger. Store investeringsbehov i kjernevirksomheten til Felleskjøpet Agri gjør det også nødvendig med klare prioriteringer.

I styremøtet torsdag 16. februar vedtok konsernstyret i Felleskjøpet Agri ny produksjons- og distribusjonsmodell for kraftfôr i Midt- og Nord-Norge. Dagens produksjon på Bergneset flyttes til Steinkjer. Samtidig etableres det nye distribusjonsanlegg for storsekk i både Harstad, Smalfjord og på Bergneset. Ved disse anleggene leveres kraftfôret i storsekk med skipsfrakt, før det overføres fra storsekk til bulkbil, som igjen frakter det ut til kundene.

– Som samvirke har vi ansvar for å holde bondens kostnader nede, og dermed ivareta landbrukets konkurranseevne. Dette blir en endring i vår industristruktur, men vi ser en forbedret beredskap med ny distribusjonsmodell. Dette er viktig i en tid hvor beredskap og matsikkerhet står høyt på agendaen, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Bedre beredskap

Ny produksjons- og distribusjonsmodell med flere lagre i Troms og Finnmark gir Felleskjøpet en forbedret beredskapssituasjon overfor den enkelte bonde i Nord-Norge. Kraftfôrkunder får dermed et bedre tilbud.
I prosessen fram til styrets vedtak har Felleskjøpet utredet ulike alternativer til ny produksjons- og distribusjonsmodell opp mot dagens situasjon. Utslag på råvarekostnader, markedsmessig betydning og påvirkning på driftskostnader er utredet. Videre er de ulike alternativenes utslag på fraktkostnader av ferdig vare blitt sett nærmere på. Behovet for investeringer og eventuelle tilskudd og økonomiske bidrag er tatt med i beregningene. Det samme er omstillingskostnader og påvirkningen de ulike alternativene har på miljø og utslipp av klimagasser.

– Fortsatt drift med nødvendige investeringer ville ført til at kostnadene ville økt med 6-7 millioner kroner per år sammenlignet med den løsningen som nå er vedtatt. Det vedtatte alternativet vil også redusere CO2-avtrykket med 560 tonn årlig sammenlignet med dagens produksjons- og distribusjonsmodell, sier Fure.
Den markante reduksjonen i årlig CO2-avtrykk oppnås ettersom mye av transporten flyttes fra bil til skip, og dampproduksjonen i fabrikk går fra olje til elektrisitet.

Berørte stillinger

Fabrikken på Bergneset har 15 faste ansatte som blir berørt. Disse ivaretas på best mulig måte. Ved flytting av produksjonen vil det fortsatt være behov for cirka fire stillinger på Bergneset. Det vil samtidig bli behov for oppbemanning ved de nye distribusjonsanleggene. Flytting av produksjon til Steinkjer vil skape behov for fem nye årsverk ved denne fabrikken.

Den nye produksjons- og distribusjonsmodellen er i tråd med Felleskjøpets styrevedtatte konsernstrategi der bondens økonomi på kort og lang sikt, konkurransekraft, lokal tilstedeværelse og nye løsninger for framtida skal ivaretas og forbedres.

Felleskjøpet fortsetter å satse på Troms og Finnmark, og er representert med åtte butikker og tre verksteder i fylket, i tillegg til de nevnte distribusjonsanleggene. 23. mars åpner Felleskjøpet en nybygget butikk i Tromsø.