14.08.2023 | Felleskjøpet

Dette er et godt hjelpemiddel for oss kraftfôrkonsulenter når vi skal sette opp fôrplaner, spesielt der det normalt ikke tas fôranalyser. Med mer kunnskap om innholdet i grovfôret vil vi få et bedre bilde av hva vi kan forvente av produksjonen og vi kan tune oss bedre inn på riktig kraftfôr. Samtidig vil målingene være en god indikasjon for bonden i forhold til høstetidspunkt og gjødsling. Resultatene av fôrprøvene kan ses direkte opp mot hva du har gjort på jordet gjennom sesongen.

Kostnadsfritt

I praksis vil kraftfôrkonsulentene kunne ta ut grovfôrprøver når de er på besøk på gården. De tar med seg prøvene og fryser dem ned inntil de får tilgang på NIR-måleren, som går på rundgang blant konsulentene. Målingene vil bli foretatt på kontoret og konsentrert til den tiden konsulenten disponerer apparatet. Tida fra når prøven tas på gården til bonden har resultatet, vil derfor variere.

Selve analysen tar imidlertid ikke lang tid, rundt ti minutter. Vi rekker derfor mange på en dag. Vi håper mange vil benytte seg av dette tilbudet. I første omgang er dette en tjeneste Felleskjøpet tilbyr kostnadsfritt, så det blir nok hektisk. Vi forventer at presset blir stort på høsten når slåtten er over og surfôret er ferdig gjæret, men vi vil fortsette med analyser også utover vinteren.

Fem sensorer

Felleskjøpet har anskaffet fem MicroNIR-sensorer, som baserer seg på målinger ved hjelp av lysbølger i det infrarøde området. Det finnes flere typer NIR-sensorer som brukes til grovfôr, men disse apparatene er mobile, enkle å bruke og gir raske svar. Felleskjøpet har kalibrert NIR-målerne for gjæret fôr, og de vil derfor ikke bli benyttet til prøvetaking av ferskt gras. Målerne disponeres av salgssjefene for kraftfôr i hele Felleskjøpet Agris område, og de vil gå på rundgang i regionene blant alle konsulentene som jobber med drøvtyggerfôr. De som ønsker å få utført NIR-målinger kan henvende seg til sin fagkonsulent.

Bedre oversikt

– Disse prøvene erstatter ikke tradisjonelle fôranalyser, men vil være et godt supplement som kan gi bonden en bedre forståelse av kvaliteten på grovfôret. Det er mange som ikke tar fôranalyser. For disse kan dette være et lavterskeltilbud for å komme i gang, og det vil være til stor hjelp for kraftfôrkonsulentene. Også for dem som har mange og små skifter, og som synes det blir for mange prøver å sende inn på tradisjonelt vis, vil Felleskjøpets NIR-målinger kunne gi dem en bedre og mer detaljert oversikt.

  • NIR-sensorene måler:
  • Tørrstoff
  • Fôrenhetskonsentrasjon (energi)
  • Råprotein
  • Aske (uorganisk materiale)
  • AAT
  • PBV
  • OMD
  • NDF

For å få resultater av gjæring/fermentering, må det benyttes kjemisk analyse.

Mjølk, kjøtt – storfe og småfe

Grovfôrprøver er viktig for alle, enten de driver med mjølk eller kjøtt, har storfe eller sau. Og det trengs grovfôr til mange forskjellige behov. Det er viktig å understreke at NIR-målingene skal være et hjelpemiddel for å produsere et riktigere grovfôr til den produksjonen og de forutsetningene du har. Dette skal ikke brukes i et kappløp om å høste grovfôr med høyest mulig fôrenhetskonsentrasjon. Et enkelt og rimelig system gjør det mulig å ta mange flere prøver fra ulike slåtter og forskjellige skifter.

Både for bøndene og for norsk landbruk som helhet er det bra om vi får analysert mer av grovfôret.

Bedre grovfôrdyrking

Hvis vi får bonden til å bli mer klar over proteininnholdet i grovfôret og sammenhengen mellom energi og protein i fôrrasjonen, kan vi både spare kraftfôr og redusere importen av proteinråvarer. Det er både billigere og mer bærekraftig for bonden å dyrke et grovfôr med høyt proteininnhold. Grovfôret er noe av det mest krevende å endre på i drifta, og skal du klare det, må du i hvert fall vite hva slags grovfôr du har. Mer prøvetaking kan øke fokuset på grovfôrdyrking.

I stedet for å se bakover og bruke innholdet i mjølka de siste månedene som grunnlag for fôrplanlegging, kan vi bruke informasjonen om grovfôret til å lage en god og lønnsom fôringsstrategi. Da kan vi bruke et riktigere kraftfôr ut fra målene for laktasjonen. Det er unødvendig å fôre med dyrt kraftfôr hvis vi har mye av det vi trenger i grovfôret. Dette vil sette mer fokus på neste års slått og bedre grovfôrdyrking. Vi har tro på at å bruke  NIR-målingene, vil bidra til bedre økonomi hos våre kunder både på kort og lang sikt.


720x480 Nir måler med pc.jpg
RASK: NIR-måleren er både enkel og rask å bruke. Analysene vil bli utført på kontoret hos Felleskjøpet, ikke på gården. Prøvene tas av ferdig gjæret fôr.