27.01.2023 | Rune Lostuen, produktsjef drøvtygger

Dagens sortiment har vært basert på sammenhengen mellom høstetidspunkt og proteininnhold i grovfôret. Tidligere var det en tydeligere trend der tidlig høstet grovfôr hadde høgere proteininnhold enn seint høstet grovfôr. Økte gjødselpriser/reduserte nitrogenmengder og endret dyrkingspraksis har imidlertid påvirket denne sammenhengen, og vi ser derfor større variasjon i proteininnhold uavhengig av høstetidspunkt. Vi tilpasser derfor nå sortimentet både i antall serier, endring på navn/benevnelser og større spenn i AAT innhold.

Endret gjødsling og dyrking krever nytt sortiment

Formel-sortimentet har vært bygd opp med navnebetegnelsene 70, 80 og 90. For eksempel var 70-blandingene tilpasset seint høstet grovfôr med forventning om lite proteininnhold i grovfôret. 90- blandingene var tilpasset tidlig høstet grovfôr der vi forventet høgere proteininnhold i grovfôret. 70- kraftfôrtypene hadde derfor et betydelig høgere proteininnhold enn 90-blandingene i samme serie. 80-blandingene lå mellom disse i proteininnhold.

Med endret gjødsling og dyrkingspraksis siste året ser vi at dagens oppbygging av sortimentet kan gi feil bruk av kraftfôrblanding hvis en ikke har full oversikt over proteininnholdet i grovfôret.

Vi ønsker derfor en ny oppbygging av sortimentet til mjølkeku der vi går bort fra å bruke høstetidspunkt på grovfôret som utgangspunkt for kraftfôrvalg og over til å beskrive proteinnivået i kraftfôret.

Figur 1 viser sammenhengen mellom energiinnhold og proteininnhold i grovfôret.

imagecbz1a.png

Nytt hovedsortiment til mjølkeku

 

 

Nytt sortiment

Lågt proteininnhold i grovfôret

< 14 % protein

Middels proteininnhold i grovfôret 14-16 % protein

Høgt Proteininnhold i grovfôret

>16 % protein

Høg

Normal

Låg

Formel Solid

Formel Solid Høg

Formel Solid Normal

Formel Solid Låg

Formel Elite

Formel Elite Høg

Formel Elite Normal

Formel Elite Låg

Formel Premium

Formel Premium Høg

Formel Premium

Normal

Formel Premium Låg

Tidligere sortiment

70 blandinger

80 blandinger

90 Blandinger

Høg betyr høgt proteininnhold i kraftfôret. Låg betyr at kraftfôret har et lågere proteininnhold som passer til grovfôr med høgt proteininnhold. Normal ligger mellom disse i proteinnivå.

«Vi har utviklet en del spesialblandinger som har unike egenskaper for
høg avdrått, høgt fettinnhold i mjølk eller til situasjoner der en har
redusert mengde grovfôr til dyra.»

I tabellen nedenfor står bruksområdene til de 3 hovedseriene på mjølkeku.

Kraftfôrserie

Egenskaper

Formel Solid

Erstatter Formel Basis serien. Formel Solid har høg norskandel og passer til høgtytende mjølkekyr på energirikt grovfôr.

Formel Elite

Utviklet til god avdrått med spesielt fokus for å oppnå høgt fettinnhold i mjølka

Formel Premium

Utviklet for de som ønsker topp avdrått i besetningen eller for bruk sammen med en grunnblanding i topplaktasjonen

Basis endrer navn til Solid

Formel Basis har vært i markedet i mange år og var spesielt tilpasset grovfôr med høgt energiinnhold. Vi ser imidlertid at navnet Basis kan misforstås som at dette er en grunnblanding eller at den ikke kan benyttes som eneste kraftfôr. Dette gjør at vi nå velger å endre navnet til Solid - for å signalisere at dette kraftfôret skal passe sammen med solid grovfôr. Formel Solid skal være et trygt valg for de som ønsker et norskbasert kraftfôr til høgtytende mjølkekyr, der en har høgt energiinnhold i grovfôret. Solid kan benyttes både som eneste kraftfôr eller i kombinasjon med et annet Formel kraftfôr.

Formel Favør blir fra nå klassifisert som en grunnblanding

Vi reduserer nå hovedsortimentet til mjølkeku fra fire til tre serier. Dette for å gjøre det enklere å velge riktig kraftfôr. Formel Favør blir derfor i det nye sortimentet nå omtalt som en grunnblanding. Dette betyr at den kan benyttes som eneste kraftfôr på låge og moderate ytelser, men passer best sammen med en mere mjølkedrivende blandinger spesielt i topplaktasjonen. Formel Favør vil fortsatt være en rimelig kraftfôrblanding. Formel Favør vil også kunne passe til ungdyr/okser som i dag. Vi tar Formel Favør 90 ut av sortimentet på grunn av lite salg og vil beholde kun en variant av Formel Favør. De som trenger en erstatning for Formel Favør 90 kan velge Formel Solid Låg eller Formel Superkarbo.

Aktuelle grunnblandinger:

 

Egenskaper

Bruksområde

Formel Favør

Stivelsesrik kraftfôrtype med høg norskandel og moderat proteininnhold.

Passer som grunnblanding til mjølkeku/ungdyr sammen med mere mjølkedrivende kraftfôrtyper eller som eneste kraftfôr på låge til moderate ytelser.

Formel Superkarbo

Stivelsesrik kraftfôrtype med svært høg norskandel.

Passer som grunnblanding sammen med proteinrikt grovfôr til mjølkeku/okser.

Formel Fullfôr

Blanding med høg norskandel for bruk i fullfôr. Formel Fullfôr er knust for å gi bedre innblanding og mindre sortering.

Grunnblanding til mjølkeku og ungdyr/okser.

Kraftfôrblandinger med unike egenskaper

I tillegg har vi utviklet en del spesialblandinger som har unike egenskaper for høg avdrått, høgt fettinnhold i mjølk eller til situasjoner der en har redusert mengde grovfôr til dyra. Disse blandingene kan enten kombineres i en to kraftfôr-strategi eller gis som eneste kraftfôr avhengig av bruksområde.

 

Egenskaper

Bruksområde

Formel Optima

Mjølkedrivende blanding med svært høgt AAT innhold og mye vombestandig stivelse.

Toppdressing som skal kombineres med en grunnblanding i høglaktasjonen.

Som toppkraftfôr spesielt de første 120 dagene i laktasjonen sammen med en egnet grunnblanding.

Formel ProFet

Kraftfôr med et høgt  innhold av lipogene næringsstoff og bufferstoffer for å maksimere fettinnholdet i mjølk.

Tiltaksblanding ved låg fettprosent/ønske om økt fettinnhold i mjølka.

Kan benyttes som grunnblanding eller som eneste kraftfôr ved moderat avdråttsnivå. Formel ProFet passer godt på beite.

Formel Fiber Elite

Tiltaksblanding ved mangel på grovfôr. Inneholder mye fiber og bufferstoffer.

Passer der grovfôrtildelingen må reduseres med inntil 30% til mjølkeku/okser/ungdyr.

Formel Linnea Mjølk

Inneholder ikke soya eller palmefett. Høg andel norske råvarer.

Passer som eneste kraftfôrblanding. Vi har også Formel Linnea Biff og Formel Linnea Sau i Linnea-serien.

Gjæringskvalitet påvirker AAT-innholdet i grovfôret

God gjæringskvalitet (inneholder lite syrer) i grovfôret kjennetegnes ved at en har lite nedbrytning av sukker og protein i gjæringsfasen. Rask og effektiv fortørking (> 30 %TS), bruk av ensileringsmidler og nok lag plast for å unngå innslipp av luft er viktige faktorer. Grovfôr med god gjæringskvalitet har et høgere AAT-innhold enn sterkere gjæret grovfôr. Dette kan utnyttes i fôringa ved at en kan bruke kraftfôr med lågere AAT-innhold, noe som ofte er et rimeligere kraftfôr. Formel Solid vil for eksempel være kraftfôr som passer svært bra sammen med restriktivt gjæret surfôr med høgt AAT innhold.

«I det nye Formel-sortimentet har vi valgt å øke differansen
i proteininnhold mellom blandingene for bedre å fange opp
ulikhetene vi ser i proteininnholdet i grovfôret.»

 

Figur 2: Aat og gjæringsprodukt

imageimk5.png

Riktig proteinnivå i rasjonen er bra for både lommeboka og produksjonen

I det nye Formel-sortimentet har vi valgt å øke differensen i proteininnhold mellom blandingene. Dette for bedre å fange opp ulikhetene vi ser i proteininnholdet i grovfôret (Figur 1). Det er uheldig både for lommeboka og for produksjonen å gi både for mye eller for lite protein i totalrasjonen. Proteinbehovet til mjølkeku ligger som regel mellom 15,5 -17% i totalrasjonen avhengig av hvilket avdråttsnivå en ønsker på dyra. Høgest avdrått krever også mest protein. Ønsker du å diskutere fôringa i din besetning må du gjerne ta kontakt med din lokale salgs,- og fagrådgiver på kraftfôr. Vi har gode fôrplanleggingsverktøy for å sette opp fôrplaner i din besetning. Vi kan da anbefale hvilken kraftfôrtype som vil være best i forhold til dine produksjonsmål og grovfôrkvaliteter.

 

Nytt Formel-sortiment til mjølkeku

Gammel navnesetting

Nytt navn fra 20. februar 2023 (varenr bulk)

Formel Basis 80 (10324)

Formel Solid Normal (10324)

Formel Basis 90 (10550)

Formel Solid Låg (10550)

 

Formel Solid Høg (ny) (10971)

Formel Elite 80 (10168) 

Formel Elite Normal (10168)

Formel Elite 90 (10398)

Formel Elite Låg (10398)

Formel Elite 70 (10415)

Formel Elite Høg (10415)

Formel Premium 80 (10405)

Formel Premium Normal (10405)

Formel Premium 90 (10115)

Formel Premium Låg (10115)

Formel Premium 70 (10878)

Formel Premium Høg (10878)

Formel Favør 80 (10420)

Formel Favør (10420)

Formel Favør 90 (10425)

Fases ut etter hvert. Forslag til alternative blandinger er FK Superkarbo eller Formel Solid Låg

Formel Linnea Ekstra (10791)

Formel Linnea Mjølk (10791)