10.10.2019 | Kari-Anne S. Aanerud, HMS rådgiver NLR Øst

Vasking av husdyrrom er en arbeidsoppgave hvor du som bonde utsettes for stor helserisiko, noe som kanskje er lett å glemme.

Risikovurdering av arbeidsoppgaver og gode rutiner er viktig – også ved vasking. Det er en stor påkjenning for kroppen å vaske over lengre tid. Bruk godt og riktig verneutstyr basert på risikovurderingen både av oppgaven og kjemikaliene som skal brukes. Alle som vasker må kjenne til rutinene og ha kjennskap til utfordringene tilknyttet jobben. Bruk av verneutstyr er hjemlet i arbeidsmiljøloven for å verne om arbeidstakers liv og helse.

Helserisiko

Ved høytrykksvasking med lunkent/varmt vann øker helserisikoen ved at det dannes vanndamp og partikler av støv, strø, fôrrester, gjødsel samt bakterier/mikroorganismer som fester seg til vannpartiklene og trekkes inn via luftveiene og ned i lungene. Denne belastningen økes ytterligere ved bruk av kjemikalier. Her er det forskjell på mennesker hvor stor belastning vi tåler før vi merker det, noen reagerer raskt andre først etter mange år. Disse belastningen kan danne grunnlag for allergier, bondelunger og KOLS. Mange kjenner symptomer som lett muskelverk, feber og såre øyne etter vasking. Det kan være kroppens signal på at belastningen har blitt for stor og signalene må tas på alvor.

Bløtlegging reduserer vasketiden

Ved vasking bør områdene bløtlegges i forkant for å få ned den totale vasketiden. Vasking er en ergonomisk krevende og statisk jobb med vibrasjoner. Mye av vaskingen skjer med armene over hode og skiftende arbeidsstilling og hyppige pauser er viktig slik at muskulatur og skjelett får hentet seg inn igjen. Det er ulovlig å låse håndtaket på spyleren slik at man slipper å holde håndtaket inne. Varier hvilken arm du bruker for å unngå å bli sliten. God ventilasjon og/eller åpne dører og vinduer er positivt dersom årstiden tillater det.

Sikkerhetsdatablad

Les etiketten og sikkerhetsdatabladet nøye før du benytter kjemikalier i tilknytning til vasking og desinfisering. Det skal finnes datablad (verneblad) på alle helsefarlige stoffer som håndteres på gården. De skal finnes i papir og/eller være lastet ned og tilgjengelig elektronisk. Alle arbeidstakere skal ha lett tilgang til databladene som skal være på norsk. Sikkerhetsdatabladet er delt inn i 16 punkter og 4, 8, 11 og 16 inneholder informasjon om helsefarer. Punkt 8 beskriver hvilket verneutstyr som minimum bør benyttes ved bruk av det enkelte kjemikalie.

Alle sikkerhetsdatablad på produkter kjøpt hos Felleskjøpet er tilgjengelig på Min gård og på fellekjopet.no.

Piktogrammer

Alle kjemikalier er merket med pikogrammer som gir en god indikasjon på risiko. Piktogrammer som går igjen på de vanlige vaske- og desinfeksjonskjemikaleiene som Virocid, Vircon S, Neopredisan og Biogel er;

Klær og støvler

Det er anbefalt å bruke regntøy eller egnet dress ved vasking slik at man unngår å bli våt og fuktig, samtidig beskytter det mot vannsprut og kjemikalier. Både fukt og vaskemidler trekker gjennom vanlig arbeidstøy; vær spesielt opptatt av etsende væsker. 

Sørg for å ha gode, sklisikre støvler. Det er tungt for kroppen å stå lenge på hardt underlag, gode såler i støvlene er derfor viktig. Ta gjerne ut de originale sålene og erstatt de med ergonomiske såler med demping, eksempelvis gelesåler. Disse sålene avlaster ben og rygg på hardt underlag. Det er mye støy fra en høytrykksspyler så hørselvern bør også benyttes.

Hansker

Hansker er viktig verneutstyr ved vasking og bruk av såpe/desinfeksjon da disse kan være etsende. Det er viktig at det er riktig type hansker – merket med kjemikaliesymbol. Hanskene bør være lange og gå utenpå klærne, for å unngå at det renner vann og kjemikalier inn i ermene når du vasker tak og vegger

  • Vask hendene før bruk og sørg for at hanskene er hele og rene.
  • Beholde hanskene på til hele jobben er utført, og emballasjen er ryddet bort. 
  • Ha alltid et par ekstra hansker på lager da hansker er ferskvare!                

Ansikts- og øyevern

Det er lett at det spruter når man vasker med høytrykksspyler. Beskytte øynene! Vernebriller er godt egnet, men mange har problemer med dugg og sprut, og velger de bort. Ved å benytte en ansiktsskjerm beskyttes ansikt og hals i tillegg til øynene, alternativt ei helmaske. Skjermen kan brukes sammen med vanlige briller. Skjermen anbefales også ved vasking av traktor og sprøyteutstyret da det ofte spruter og vannet inneholder rester av kjemikalier, diesel og jord.

Åndedrettsvern

Ved vasking/desinfisering med kjemikalier anbefales hel- eller halvmaske med utskiftbare filter. De finnes i flere varianter og det er viktig å finne en modell og størrelse som passer ditt ansikt slik at den tetter godt. En helmaske beskytter også øyne og ansikt;

 

Helmaske

Halvmaske

Bruk kombinasjon av gass- og støvfilter

I forbindelse med vasking av husdyrrom bør en kombinasjon av gass- og støvfilter benyttes når det benyttes kjemikalier. I tillegg danner rester av husdyrgjødsel gasser når det blandes med vann, hvilket er skadelig for lungene.  Noen merket betydelig bedre yteevne og utholdenhet ved bruk av filter som stopper gjødselgass og ammoniakk. (B og K).

Vanlige støvmasker må IKKE benyttes ved håndtering av kjemikalier. Støvfilter beskytter kun mot støv eller væskepartikler, ikke gass/kjemikalier - og motsatt. Graden av partikkel filtrering oppgis med filterklasse:

P1 - ikke aktuell i landbruk da den gir for dårlig beskyttelse mot støv

P2 - minimum til arbeid i landbruket

P3 - brukes når støvet inneholder giftige/kreftfremkallende stoffer, soppsporer, mi virus, bakterier, og plantevernpulver

Filter for gasser og kjemikalier har fargekoder + bokstavkode

De forskjellige kjemikaliene har forskjellige anbefalinger. For Virocid anbefales den beste filterkombinasjonen, et kombinasjonsfilter for kjemikalier samt det beste støvfilteret; ABEK-P3. Bruker du denne kombinasjonen er du beskyttet på best mulig måte.

Hvor lenge varer et filter?

Kjemikaliefiltrene er fylt med aktivt kull og brukstid for filtrene er vanskelig å angi da det varierer med bruk og eksponering av kjemikalier. Filteret byttes ut så snart det merkes lukt av kjemikaler eller når det blir merkbart tyngre å puste. Et tips er å sette på seg maska og lukte på whitesprite – dersom man kjenner antydning til lukt er filtrene mettet og må byttes ut. Oppbevar filterne i tett forpakning når de ikke brukes, så varer de lenger.

Ta kontakt med en lokal HMS rådgiver i NLR

Dersom du har behov for å diskutere bruk av verneutstyr, hjelp til å risikovurdere arbeidsoppgaver eller andre råd i tilknytnig til arbeidsmiljøet, ta gjerne kontakt med en lokal HMS rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning. Du finner informasjon om oss og tjenestene våre på www.hms.nlr.no eller hos den lokale NLR enhetens hjemmeside.