15.02.2022 | Finn Bjørnå, Fagsjef såvarer FKA

Av 2-radssorter har Felleskjøpet Arild (tidlig) samt Thermus, Annika og Vanille. Arild avler godt, sett i sammenheng med den korte veksttida, den er 7 dager tidligere enn Thermus. I perioden 2018-2020 lå Arild 5% lavere enn Thermus i avling; i 2020 bare 1% under Thermus (på Østlandet). Blant de seine 2-raderne er Thermus fremdeles hovedsort, men blir trolig avløst av Annika, som ligger litt over i avling. Vanille har høy hektolitervekt og grove korn og avlet over Thermus både på Østlandet og i Trøndelag i 2020.

Av seksradssortene er det velkjente Heder, Brage og Rødhette som har de største arealene. Vertti er den tidligste 6-raderen, 3-4 dager tidligere enn Heder. Den vil være tilgjengelig i begrenset omfang. Bredo vil ikke bli tilgjengelig før til sesongen 2023. Rødhette er seineste 6-rader og gir høye avlinger.

Her er en oversikt over Felleskjøpets sortiment av bygg til sesongen 2022. Klikk på de ulike sortene for å få mer informasjon.

Dyrkingsrådene på denne siden inneholder gjødslingsråd basert på tidligere års gjødselpriser og avlingsutslag. Økonomisk optimal gjødsling vil avhenge av reell gjødselkostnad. Med dagens gjødselpriser vil økonomisk optimal gjødsling være noe lavere enn det som er oppgitt i dyrkingsrådene.

Sort

Beskrivelse

Såmengde kg/daa*

Veksttid

Vertti
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Boreal           

Vertti er en svært tidlig seksradssort, 4 dager tidligere enn Brage. Den har god avling i forhold til veksttida, i finske sortsprøvinger lå den 2 % under Brage (2013-2020). Sorten er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk.

20-22 kg

100 dager

Heder 
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Heder er en dag tidligere enn Brage. Heder har god stråstyrke og treskbarhet. Sorten er sterk mot bygg brunflekk, men kan være noe svak mot spragleflekk.

20-22 kg

103 dager

Brage
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Brage har vært den viktigste seksradsorten i en del år og brukes som målestokksort. Brage er sterk mot grå øyeflekk, men noe svak mot mjøldogg. Brage har middels stråstyrke, men god treskbarhet.

18-20 kg

104 dager

Bredo
6-radsbygg
Foredler: Graminor

Bredo er en ny sort som er under oppformering. Vil bli tilgjengelig fra 2023. Bredo har godt avlingsnivå. Den er en dag seinere enn Brage, litt sterkere strå.

19-21 kg

105 dager

Arild
2-radsbygg
Dyrkingsråd  
Foredler:SW-Seed

Arild er tidligste toradssort på markedet, tre dager seinere enn Brage og seks dager tidligere enn Thermus. Arild har langt strå som kan være noe mjukt. Avlings-potensialet er godt i forhold til veksttida. Arild er sterk mot byggbrunflekk, men kan være noe mottakelig for grå øyeflekk.

21-23 kg

106 dager

Rødhette
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Rødhette er den seineste seksradssorten på markedet, seks dager seinere enn Brage. Rødhette gir gode avlinger. Sorten er småkornet. Rødhette har god stråkvalitet og er sterk mot både strå og aksknekk.

18-20 kg

110 dager

Thermus
2-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler:Sejet 

Thermus er en sein toradssort med veksttid 7 dager seinere enn Arild. Sorten har god stråstyrke og stråkvalitet. Thermus er sterk mot mjøldogg og grå øyeflekk, men kan være noe mottakelig for spragleflekk. Thermus er resistent mot havrecystenematoder rase I og II.

22-24 kg

113 dager

Vanille
2-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler:Josef Breun 

Vanille er en sein toradssort med veksttid som Thermus. Sorten har store korn og er velegnet som maltbygg. Gode avlingstall i 2020. Vanille er sterk mot sjukdommer og resistent mot havrecystenematoder.

23-25 kg

113 dager

Annika
2-radsbygg 
Dyrkingsråd  Foredler:Sejet

Ny toradssort fra Sejet. Veksttid som Thermus og minner mye om denne. Ligger noe over i avling. Resistent mot havrecystenematoder.

22-24 kg

113 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 450/425 per m², spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

Mer detaljert informasjon om sortene finner du nedenfor. Avlingstalla for perioden 2018-2020 og separat for 2020 er gitt i tabell 1- Brage er målestokksort (=100%). I tabell 2 er dyrkingsegenskapene for byggsortene vist.

Tabell 1. Byggavlinger, (kg) relative på Østlandet og i Trøndelag 2018-2020 og 2020.

 
2018-2020

2020

 

Sort

Hele Østl.

Sør-Østl.

Nord-Østl.

Trøndelag

Østlandet

Trøndelag

6-rads-bygg

Brage

(485)100

(451)100

(505)100

(459)100

(593)100

(491)100

Heder

101

97

103

96

94

88

Rødhette

107

99

111

104

104

97

Bredo

114

109

117

105

109

102

2-rads-bygg

Thermus

119

123

116

118

105

106

Arild

114

122

109

104

104

103

Annika

120

127

117

122

112

114

Vanille

ikke med hele perioden

111

112

 

Tabell 2. Dyrkingsegenskaper til byggsorter

Sort

Vekst-tid

Strå-styrke

Strå-kval.

Strå-lengde

Mjøl- dogg

Grå øyefl.

Bygg br.fl.

Spr. flekk

DON-verdi

Hl-vekt

1000-kv.

Prot-innh.

Tresk-barh.

Spire-treg.

Heder

-3

6

4

4

9

4

7

3

5

5

5

6

8

4

Brage

-2

5

4

3

4

7

7

6

7

5

4

5

8

3

Bredo

-1

6

4

3

9

5

7

7

5

6

4

4

8

8

Arild

0

4

6

4

8

6

8

5

8

8

7

7

6

4

Rødhette

+4

5

6

3

9

3

7

5

3

5

4

3

8

7

Thermus

+7

7

8

7

9

7

9

5

8

6

8

4

5

5

Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Arild
Resten: 1 = dårlig stråstyrke/stråkvalitet, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, lavt proteininnhold, dårlig treskbarhet, lav spiretreghet 10= god stråstyrke/stråkvalitet, kort strå, god sjukdomsresistens, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, høyt proteininnhold, god treskbarhet, høy spiretreghet
Kilde: NIBIO Bok Vol 7 Nr 1 2021