38 kr/daa med økt avling og spart gjødsel

En bonde i Vestfold med 500 dekar korn gikk sammen med en kollega og kjøpte en John Deere-tresker med avlingsregistrering. Overraskelsen var stor da han oppdaget at avlingen varierte med nær 40 prosent (400-560 kg/daa) i åkre som for det menneskelige øye så nokså lik ut over alt. Året etter lastet han ned satellittkart fra CropSAT som bekreftet den samme variasjonen i biomasse på skiftet. Derfor leide han inn en entreprenør med Yara N-Sensor for å variere tildelingen av gjødsel i tråd med utviklingen i åkeren. Ved høsting var avlingen mye jevnere enn året før med en variasjon på bare ti prosent (510-560 kg/daa). Det var ikke brukt mer gjødsel enn forrige sesong, men gjødsla var tildelt riktigere, slik at det også var mindre legde i åkeren.

Denne historien er konstruert, men kunne vært fra virkeligheten. Mange har opplevd avlingsøkning ved å ta utgangspunkt i variasjoner i biomasse og registrert avling for å optimalisere gjødslinga. Mange har også sett at de har gjødslet for mye på skifter som ikke har hatt så stort avlingspotensial som forventet.

«Bonden i Vestfold» får 20 kg/daa høyere avling på 200 dekar og sparer 1 kg N/daa på 300 dekar. Det gir 12 000 kroner i økt korninntekt og 7 000 kroner i sparte gjødselutgifter, til sammen et forbedret dekningsbidrag på 38 kroner pr. dekar. Eksempelet er realistisk, og verdien på dette trinnet i lønnsomhetstrappen settes til 35 kroner pr. dekar.