Trinn 4

Større og bedre avlinger

Utnytt avlingspotensialet på hele skiftet

Det er store variasjoner i jord og vekstforhold mellom skifter – men også innenfor skifter. Variasjonene blir større når skifter slås sammen for å effektivisere drifta. Moderne teknologi hjelper oss å registrere forskjellene og ta hensyn til variasjonene. Slik kan vi behandle alle deler av skiftet optimalt, tilpasse innsatsfaktorene og ta ut avlingspotensialet på hele arealet. Større avling og bedre og jevnere kvalitet er noe av det som betyr aller mest for økonomien i både korn- og grasdyrking.

Se eksempler basert på prisnivå i 2020

Eksempel 1:

38 kr/daa med økt avling og spart gjødsel

En bonde i Vestfold med 500 dekar korn gikk sammen med en kollega og kjøpte en John Deere-tresker med avlingsregistrering. Overraskelsen var stor da han oppdaget at avlingen varierte med nær 40 prosent (400-560 kg/daa) i åkre som for det menneskelige øye så nokså lik ut over alt. Året etter lastet han ned satellittkart fra CropSAT som bekreftet den samme variasjonen i biomasse på skiftet. Derfor leide han inn en entreprenør med Yara N-Sensor for å variere tildelingen av gjødsel i tråd med utviklingen i åkeren. Ved høsting var avlingen mye jevnere enn året før med en variasjon på bare ti prosent (510-560 kg/daa). Det var ikke brukt mer gjødsel enn forrige sesong, men gjødsla var tildelt riktigere, slik at det også var mindre legde i åkeren.

Denne historien er konstruert, men kunne vært fra virkeligheten. Mange har opplevd avlingsøkning ved å ta utgangspunkt i variasjoner i biomasse og registrert avling for å optimalisere gjødslinga. Mange har også sett at de har gjødslet for mye på skifter som ikke har hatt så stort avlingspotensial som forventet.

«Bonden i Vestfold» får 20 kg/daa høyere avling på 200 dekar og sparer 1 kg N/daa på 300 dekar. Det gir 12 000 kroner i økt korninntekt og 7 000 kroner i sparte gjødselutgifter, til sammen et forbedret dekningsbidrag på 38 kroner pr. dekar. Eksempelet er realistisk, og verdien på dette trinnet i lønnsomhetstrappen settes til 35 kroner pr. dekar.

 

Eksempel 2:

Når grasavlinga gir 50 000 kroner i bonus

At avling er viktig også i grasproduksjonen, ble til fulle dokumentert i prosjektet «Grovfôr 2020». 200 bruk som ble analysert hadde en gjennomsnittlig grovfôrkostnad på 2,71 kroner pr. fôrenhet. Blant bruk med grasavlinger på minst 700 fôrenheter pr. dekar, hadde ingen høyere grovfôrkostnad enn 2,50 kroner pr. fôrenhet. På disse brukene ble det i snitt produsert 240 000 fôrenheter med gras, og 20 øre lavere kostnad utgjorde nær 50 000 kroner for hver av dem. Andre med høyere avlinger oppnår enda større «bonus» av teknologien og innsatsen de legger ned i grasdyrkinga.

Ønsker du mer informasjon om presisjonsjordbruk?

Send oss en henvendelse her og vi tar kontakt med deg!

Aktuelle artikler

Stort potensial i smartere grasdyrking
Slåttekar i stor, grønn hjort
Nå blir det veiing av rundballer
Mer korn og bedre kvalitet med Yara N-Sensor®

Betalingspartnere