19.08.2022 | Eli Ronglan

I Samvirke 6/2021 skrev vi om pågående storskalaforsøk i potet med bladgjødslene Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400 SC kombinert med biostimulanten Acadian tangekstrakt. Vi lovet da å komme tilbake med resultater fra forsøkene og svar på om produktene betaler seg. At dyrkerne vil bruke produktene også i 2022 sier noe om de gode resultatene fra forsøkene.

Fire storskalaforsøk

Lebosol Potato Care er en bladgjødsel utviklet for norske potetdyrkere i samarbeid med rådgivere i Maarud, Findus og NLR. Lebosol Potato Care inneholder N, P, K, Zn, Mn, Cu og Mo. Lebosol Magnesium 400 SC inneholder Mg og Ca. Acadian tangekstrakt har vært på markedet i mange år og har vist gode resultater i mange kulturer, inklusive potet. Storskalaforsøkene var et samarbeid mellom Findus, Maarud, Norgro, Felleskjøpet Agri og Azelis, og feltene var lagt hos fire dyrkere med strategier tilpasset sortene Innovator, Lady Clair og Folva.

Flest mulig knoller i riktig størrelse

Både Lady Clair og Innovator har en svak rot og har lett for å stagnere i veksten. Det første delmålet med strategiene var å gi rask etablering, styrke rota og å stimulere knolldanning med en kombinasjon av biostimulanten Acadian og fosfor fra Lebosol Potato Care. Deretter skulle Acadian redusere klimastress gjennom sesongen og holde veksten jevnt i gang. Kombinasjonen av Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400 SC skulle sørge for påfyll av næringsstoffer i kritiske faser slik at knollene utviklet seg til salgbar størrelse og god kvalitet. Hovedmålet er selvfølgelig flest mulig knoller i ønsket størrelse. I potetsorter som skal friteres, er modne knoller også vesentlig av hensyn til stekefarge og innhold av akrylamid.

Et av forsøkene var godt gjødsla fra før

Avlingsresultatene oppnådd i sesongen 2021 viste økt avling på tre av feltene, mens feltet hos Seierstad i Larvik ikke gav signifikant utslag på avlingen. Feltet i Larvik lå på jord med god næringstilstand og var svært godt forsynt med næring gjennom sesongen med grunngjødsling, overgjødsling ved spiring og hypping, og i tillegg bladgjødsel 6 ganger i august som en del av standard dyrkingspraksis. Bladgjødslingene i forsøket kom som tillegg til dette. Det var også vanning på dette feltet. I diskusjonen etter sesongen ble det konkludert med at lite stress, tilstrekkelig vanning og gjødsling samt ekstra bladgjødsling kan ha jevnet ut forskjeller mellom behandlingene i forsøket.

Gode resultater selv ved god næringstatus

De tre feltene i Solør-Odal viste også generelt god næringsstatus da det ble tatt ut bladstilkanalyser, men de fikk likevel store utslag på behandlingene i forsøkene. Behandlingene gav høyere avling og tendens til høyere knollansett. Feltene hos Kordal og Stenvadet hadde vanning, mens feltet hos Glomsås var uten vanningsmuligheter. Resultatene fra alle fire feltene er vist i tabellene nedenfor:

Kordal, Lady Claire

Antall knoller pr. plante

Avling oppgitt i kg/daa

Understr.

Medium

Overstr.

Sum brutto

Kontroll

 

17,8

1343

2546

0

3890

Acadain + PotatoCare + Mg

19,5

1486

2768

22

4276

 

p%

2

is

is

is

7,7

Endring i mot kontroll i %

9,6

10,6

8,7

 

9,9

 

 

 

 

 

 

 

Stenvadet, Lady Claire

Antall knoller pr. plante

Avling oppgitt i kg/daa

Understr.

Medium

Overstr.

Sum brutto

Kontroll

 

14,0

732

2812

0

3543

Acadain + PotatoCare + Mg

15,5

454

3666

66

4185

 

p%

is

14

2,2

14

2,1

Endring i mot kontroll i %

10,7

-38,0

30,4

 

18,1

 

 

 

 

 

 

 

Glomsås, Folva

Antall knoller pr. plante

Avling oppgitt i kg/daa

<43 mm

43-55 mm

> 55 mm

Sum brutto

Kontroll

 

10,9

686

2071

1698

4459

Acadain + PotatoCare + Mg

11,3

641

2491

2005

5137

 

p%

is

is

is

is

1,7

Endring i mot kontroll i %

3,7

-6,6

20,3

18,1

15,2

 

 

 

 

 

 

 

Seierstad, Innovator

Antall knoller pr. plante

Avling oppgitt i kg/daa

  <60 mm        60-85          85-120         >120 mm

Sum brutto

Kontroll

 

7,8

       114               907              3145                1129

5295

Acadain + PotatoCare + Mg

7,5

         86               927              3298                1208

5519

 

p%

is

         is                   is                    is                     is

is

Endring i mot kontroll i %

-3,8

      -24,6              2,2                 4,9                  7,0

4,2

FLERE KNOLLER: I to av fire forsøk var det signifikant forskjell, dvs mer enn 95 prosent sannsynlighet for at forskjellene i antall knoller ikke er tilfeldige.

Poteten betaler godt for godt stell

Kalkylene fra Findus og Maarud viser at potetene klart betaler for bladgjødsel og biostimulanter i feltene i Solør-Odal. I Larvik er det ikke regnet på lønnsomheten ettersom økt avling ikke var statistisk signifikant i dette forsøket og man derfor ikke med sikkerhet kan si at det er forskjell på behandlingene. Tall fra kalkylene er vist i tabellen nedenfor.

Dyrker/sort

Behandling

kr pr. daa.

Sum salg

Differanse salg

Kostnad forsøk

Økt overskudd ved behandling

Kordal

Kontroll

7 570,-

 

 

 

Lady Clair

Behandlet

8 230,-

660,-

313,-

347,-

Stenvadet

Kontroll

8 210-

 

 

 

Lady Clair

Behandlet

10 670,-

2 460,-

345,-

2 115,-

Glomsås

Kontroll

12 353,-

 

 

 

Folva

Behandlet

15 555,-

3 202,-

519,-

2 683,-

I tre av feltene (unntatt Kordal) ble det gitt Acadian i dyser ved setting. Deretter ble Acadian, Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400 kombinert med tørråtemiddel med unntak av den tidligste bladsprøytingen. Alle produktene er blandbare med tørråtemidlene som ble brukt hos dyrkerne. Detaljer om blandbarhet kan finnes i Plantevernkatalogen.

Dosering pr. behandling: Acadian: 250 ml/daa, Lebosol Potato Care: 700 ml/daa og Lebosol Magnesium 400SC: 300 ml/daa.

Hos Seierstad er behandlingene i forsøket gitt i tillegg til de 6 bladgjødslingene som gis som standard.Det ble ikke påvist kvalitetsforskjeller eller forskjeller i næringsinnhold som kunne tilskrives behandlingene. NLR Viken og NLR Øst sto for uttak av høsteruter, tallbehandling og rapportskriving.

I diskusjonen om de tre feltene i Solør-Odal antar man at tilførsel av ekstra næringsstoffer fra Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400 SC på kritiske tidspunkt i sesongen samt redusert stress (av varme, tørke og regnskyll) på grunn av biostimulanten Acadian er grunnen til de økte avlingstallene og forskyvning mot flere og større knoller i forsøket.

BEHANDLET KNOLL: Rotutvikling etter spiring i Folva hos Marius Glomsås. Foto Solveig Haugan Jonsen