13.12.2023 | Håvard Simonsen

– Jobben årsmøteutsendingene og andre tillitsvalgte gjør er viktig for eierdemokratiet i Felleskjøpet. Eierne legger føringene for Felleskjøpets strategi og er med på å bestemme retning og fremtid for selskapet. I Felleskjøpet har vi organisert oss slik at de lokale tillitsvalgte – årsmøteutsendingene – skal ha stor påvirkning på selskapet. Gjennom årsmøteutsendingene går det en direktelinje fra kretsen inn i organisasjonen, og tilbakemeldingene er at det er kort vei fra eier til ledelse og styre, sier Braate.

Valgkomiteer: Start nå!

For å ta vare på styrken i denne organiseringen og demokratiet i Felleskjøpet, understreker Braate at man er avhengig av at de lokale valgkomiteene finner engasjerte og kompetente tillitsvalgte som er opptatt av selskapet. Han oppfordrer derfor de lokale valgkomiteene til å starte tidlig med å finne årsmøteutsendinger fra kretsen. Braate viser for øvrig til at de tillitsvalgte er ambassadører for Felleskjøpet og at det er naturlig at de gjør sine hovedinnkjøp og har betydelig samhandling med selskapet.

– Valgkomitearbeidet er en viktig jobb, og erfaringene er at de som starter tidlig, finner gode kandidater. Så oppfordringen er å sette i gang. Et godt mål kan være å ha kandidatene på plass rundt årsskiftet, sier Vegard Braate.

Valg av årsmøteutsendinger og de andre funksjonene i kretsene skjer på eiermøtene i februar og mars. Nyvalgte utsendinger deltar på sitt første årsmøte i april samme år.

Årsmøteutsendingene har sentrale oppgaver gjennom hele året. De er bindeleddet mellom den kommersielle driften og eierne lokalt og regionalt. Her står de midt i en toveiskommunikasjon, valgt av eierne for å bringe deres behov og synspunkter innover i organisasjonen, men også å forklare selskapets utfordringer og valg av løsninger utover i organisasjonen.

Omstillinger på gang

Braate legger ikke skjul på at også Felleskjøpets situasjon nå preges av økte priser og kostnader, renteøkning, krevende tider for bøndene og redusert kjøpekraft hos forbrukerne.

– Vi står foran behov for tilpasning og omstillinger, sier han.

– Det er viktig for oss å legge opp til at årsmøteutsendingene møtes på tvers av regioner og landsdeler. Det er store forskjeller på behov og ønsker både innenfor og mellom ulike områder og produksjoner. Felleskjøpet er til for bøndene i hele landet, og når vi møtes, får eksempelvis årsmøteutsendingene på Vestlandet innsikt i hva kollegene i Innlandet er opptatt av, og vise versa. Alle kan få et helhetlig bilde av problemstillinger og muligheter, poengterer Braate.

Endringer i kraftfôrproduksjonen

Braate trekker fram endringer i industristrukturen som en typisk sak hvor de tillitsvalgte er involvert.

– Ved for eksempel nedleggingen av kraftfôrproduksjonen i Florø og på Bergneset var vi tidlig i prosessen i tett dialog med årsmøteutsendingene. Når vi gjør slike store endringer er det viktig for oss å ha med årsmøteutsendingene. De har god innsikt i markedet og kan gi råd om løsninger og gjennomføring av effektiviseringstiltak. Samtidig får også årsmøteutsendingene større innsikt og kan forklare bakgrunnen for endringer og skape forståelse blant øvrige eiere, sier han.

Braate forbereder eierne på ytterligere grep på industrisiden.

– Vi ser at det er et fallende kraftfôrmarked som innebærer at vi har en overkapasitet. Vi er nødt til å ta ansvar og gjøre tiltak, og det jobber vi med. Når vi er kommet lengre i denne prosessen, får mer oversikt og kan beregne gevinsten av aktuelle endringer, vil vi involvere de tillitsvalgte i god tid før avgjørelser blir tatt, slik at man har reell eierinnflytelse, forsikrer han.

Også avdelingsstrukturen

– Færre bønder, endret kjøpemønster og urbanisering i forbrukermarkedet tilsier at Felleskjøpet også må vurdere nødvendige tilpasninger for avdelingsstrukturen. Og anleggsstrukturen for kornmottak og kornhåndtering skal også gjennomgås, poengterer Braate.

Han sier det skal gjøres en grundig jobb rundt disse spørsmålene, der de tillitsvalgte vil bli tungt involvert. Han innrømmer at noen prosesser ikke har vært gode nok, mens andre har gått svært bra. Denne lærdommen vil Braate bygge på for at de tillitsvalgte skal involveres på best mulig måte.

– Vi har for eksempel fått innspill på at lokale eiertillitsvalgte burde vært involvert tidligere rundt endringene ved avdelingen på Skei i Jølster. Nå er årsmøteutsendingene med i prosjektgruppa som planlegger «nye» Felleskjøpet på Skei. Jeg håper de vil oppleve dette som positivt og bidra til å gjøre avdelingen til et godt og spennende prosjekt der vi konsentrerer aktivitetene rundt det bonden har behov for av maskiner, verkstedtjenester, driftsmidler og butikkvarer, sier Braate.

Et sted hvor Braate mener man har lykkes godt med en tidlig involvering av de tillitsvalgte, er den begynnende vurderingen av avdelingsstrukturen i Østfold.

– Her har vi hatt en runde for å se på om vi er riktig plassert og har en optimal avdelingsstruktur, der de lokale årsmøteutsendingene kom tidlig inn i prosessen. De er spurt om råd, og vi har diskutert fordeler og ulemper med ulike alternativer. Men det er tidlig i prosessen, og det er ikke trukket noen konklusjoner ennå, sier han.

Styret opptatt av involvering

imagegd52e.pngSamtidig som Braate varsler at eierne må forberede seg på at Felleskjøpet må ta nye grep, gjøre endringer og omstillinger, understreker han at styret og administrasjonen aktivt vil bruke de tillitsvalgte i prosessene.

– Styret, som administrasjonen, er svært opptatt av innspillene som kommer fra de tillitsvalgte. De vil bli lagt vekt på, forsikrer han.


INVOLVERING: Braate sier de tillitsvalgte vil være sentrale i omstillingsprossene som Felleskjøpet står foran.