28.06.2023 | Felleskjøpet

Departementet og faglagene møttes tirsdag og kom fram til noen tiltak med mål om å bøte på noen konsekvenser av pågående tørke i deler av Sør-Norge.

Tiltakene er:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august.

Videre står det at «Landbruksdirektoratet vil komme med nærmere presiseringer om disse tiltakene i rundskriv i løpet av kort tid.» Situasjonen vil bli fulgt videre og ytterligere tiltak kan komme.

Såing av ettervekst innen 1. august

Raigras er veldig aktuelt. Italiensk raigras kan beites langt utover høsten og redusere/utsette bruk av vinterfôret. Men tenker en ensilering, så er westerwoldsk raigras mest egnet siden det gir mer struktur (strå). Ved såing av westerwoldsk raigras i sommer, kan en oppnå ei tørrstoffavling på 250-300 kg tørrstoff og en energikonsentrasjon på 0,9 FEm/kg TS. Italiensk raigras som beites gir noe mindre tørrstoffavling, men vil ha høyere energikonsentrasjon, opp mot 1,0 FEm/kg TS. Anbefalt såmengde for begge er 4 kg/daa.

Såing av havre eller rug er mulige alternativer. Kornet er mer startraskt og konkurrerer best med ugras. En kan regne med avlinger som nevnt for raigras, og med energikonsentrasjon på om lag 0,9 FEm/kg TS. Men raigras er et mer smakelig fôr, og det har størst evne til å vokse seinhøstes.

Anbefalt såmengde er 10 kg/daa rug og 12 – 15 kg/daa havre

Avlingsnivåene som er antydet forutsetter bl.a. god næringstilgang. Regelverket gir ikke anledning til å gjødsle en ettervekst. For å ta ut potensialet med såing av ettervekst, må det dispenseres fra gjeldende regelverk. Landbruksdirektoratet forventes å avklare det.

Felleskjøpet har god tilgang på både westerwoldsk- og italiensk raigras. Det samme gjelder havre og rug. Men vi anbefaler sterkt at de som planlegger å så i juli snarest bestiller behovet hos nærmeste avdeling eller samarbeidende lag slik at de får tilført vare fra sentrallageret.