14.06.2023 | Rune Lostuen

En tørr og varm start av sesongen på Østlandet, og en sein vår i nord ble avløst av en våt og kald sommer i sør – og tørr og varm sommer i nord. Dette påvirker veksten av gras, og det kan være risiko for reduksjon i avlingen. I så tilfelle bør en sette inn tiltak allerede nå for å opprettholde en mest mulig normal produksjon kommende sesong. Felleskjøpet Agri har satt beredskapsgruppe og relansert tiltaksblandingen Formel Fiber Grovfôrmangel i flere deler av landet.

Felleskjøpets tiltak på grunn av tørken

7. juni relanserte vi igjen Formel Fiber Grovfôrmangel på fabrikk Stange. Dette er en tiltaksblanding som benyttes ved 30-50% grovfôrmangel og er en fiberblanding som dyra tåler i store mengder. Formel Fiber Grovfôrmangel kan kompensere for manglende grovfôrtilgang og er aktuell nå for å starte rasjoneringen av grovfôr tidlig - og før en får full oversikt til høsten. Vi har også Formel Fiber Elite som kan benyttes der en ønsker å spare inntil 30% grovfôr.

Råvarebehov i forhold til økende etterspørsel etter fiberrike kraftfôrsorter har vi Felleskjøpet Agri kontroll på.

Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Fiber Elite/Formel Biff 6+

Når vi øker kraftfôrmengdene til drøvtyggerne er det viktig at vomma fungerer optimalt. Formel Fiber Grovfôrmangel og Formel Fiber Elite inneholder en høg andel fiberråvarer som betepulp og kli og er tilsatt bufferstoffer for å sikre et godt vommiljø med økte kraftfôrmengder. Begge disse blandingene kan brukes til mjølkeku og okser.

Formel Biff 6+ er spesielt tilpasset til okser på mere kraftfôrintensiv oppfôring.

Dyreslag

Anbefalt løsning

Mengde dyr/dag

Kommentar

Mjølkeku

Formel Fiber Elite

 

 

 

Formel Fiber Grovfôrmangel

Opp til 16-18 kg

(ved inntil 30% mangel på grovfôr)

 

Opp til 22 kg

(ved mangel på 30-50% grovfôr)

Kan kombineres med Formel Elite eller Formel Premium for økt ytelse

Okser

Formel Biff 6+

 

Formel Fiber Elite/Formel Fiber Grovfôrmangel

5-8 kg/dag

 

 

Hvis egen silo til oksene anbefales Formel Biff 6+

Ungdyr

Formel Fiber Elite/Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Biff 6+

4-6 kg/dag

 

Ammeku

Formel Fiber Grovfôrmangel/Formel Fiber Elite/Formel Biff 6+

Fleksibel mengde avhengig av tilgang på halm/grovfôr

Halm kan gis som en stor andel av rasjonen til ammeku

Sau

Formel Sau Intensiv

 

Formel Sau/Formel Lam/Formel Linnea Sau

Fleksibelt – tilpasses mengden grovfôr en har tilgjengelig

Kan også øke på mengden med Formel Sau eller Formel Lam/Linnea Sau

 

Utnytt beitene optimalt

Utmarka var viktig i 2018 og det vil den også være i 2023. Har en tilgang på utmarksbeiter må en få utnyttet disse maksimalt og erfaringene fra 2018 var at bjørkeskogbeltet ga gode beiteforhold på grunn av mere skygge og dermed mindre fordamping enn mere åpne arealer.
Er det grovfôr å få kjøpt og til hvilken pris?

Kraftfôrprisen på Formel Fiber Grovfôrmangel kan være en referansepris en kan bruke i forhold til å beregne pris per forenhet (FEm). Kommer prisen på grovfôret opp i mot 4,50-5,00 kr FEm levert på gården - bør en kjøpe kraftfôr i stedet.

Kom i gang med tiltak raskt

Fra tidligere erfaringer er det viktig å komme raskt i gang med tiltak i egen besetning når en ser det blir lite grovfôr kommende sesong. Med tidlige sparetiltak på grovfôret og noe økt bruk av Felleskjøpet sine fiberkraftfôr, kan en holde en mer stabil fôring framover med den grovfôrmengden en disponerer. Venter en for lenge med sparetiltak blir ofte fôringa mere krevende da en må redusere mengden grovfôr ytterligere. Vi må prøve å opprettholde så normal produksjon som mulig kommende sesong.

Det vil uansett ved en mangelsituasjon på grovfôr være viktig å vurdere om det er dyr som produserer for lite, eller om det er okser som er slaktemodne og som dermed bør slaktes for å spare grovfôret. Men en bør også forsøke å opprettholde best mulig dyretallet og produksjonsgrunnlag slik at dette ikke gir økonomisk tap også neste sesong.

Felleskjøpet har svært god kompetanse til å bidra til å hjelpe deg med fôringa på din gård. Kontakt oss for en fôringsprat!

«Felleskjøpet Agri er din viktigste partner også i vanskelige tider!»

Rune Lostuen

Anbefalinger til økologisk produksjon

Ved endringer av fôringa som øker kraftfôrmengden ut over regelverket, er det viktig at dette er godkjent av Mattilsynet/ debio. Fôrplaner bør alltid diskuteres med en rådgiver – anbefalingen under er kun ment som veiledende.

Dyreslag

Anbefalt løsning

Mengde dyr/ dag

Kommentar

Mjølkeku

Natura Fiber* i kombinasjon med Natura Drøv, Natura Viola eller Natura Drøv Ekstra.

4-6 kg Natura Fiber + standard kraftfôr kan erstatte 15-20 % grovfôr. 

Ytelse avgjør mengden Natura Drøv / Drøv Ekstra

Okser / ungdyr, sinku og ammeku

Natura Fiber i kombinasjon med Natura Drøv eller Natura Drøv Karbo.

Inntil 2-3 kg Natura Fiber

til ungdyr og 4- 6 kg til ammeku Kan erstatte noe grovfôr

NB! Mengde kraftfôr vurderes mht. alder tilvekst / behov. 

Sau

Natura Fiber i kombinasjon med Natura Sau.

Inntil 0,6 kg Natura Fiber.

Kan erstatte noe beite.

Fleksibel tilpassing ut fra grovfôr mengde og behov.

 

*Natura Fiber inneholder ikke mineraler og vitaminer, det er derfor viktig at alle dyr får tilført dette i form av annet kraftfôr eller et tilskuddsfôr tilpasset de ulike dyreslagene.

Natura Minovit Storfe og Natura Minovit Sau.